činžovní dům

Řadový podsklepený dům o třech nadzemních podlažích na nepravidelném přibližně obdélném půdorysu je situován při severní straně náměstí Míru. Dispozičně je řešen jako dvojtrakt. Fasády domu a sousedního čp. 1076 (nám. Míru 2) jsou řešeny shodně a osově symetricky. Uliční průčelí o 9 okenních osách je řešeno osově symetricky s velmi bohatě členěnou fasádou neorenesančních forem s dekorativními prvky secese. Sokl je žulový s vyznačenými nadokenními klenáky, některá sklepní okna mají zachována zdobné mříže. Úroveň fasády prvního podlaží je plasticky zdobena bosáží, kolem okenních otvorů mají některé bosy hrubě zvýrazněný povrch. Nad okny jsou ve štuku naznačeny klenáky a nad nimi nadokenní římsy kryté prejzy. Ve střední ose je vchod (původní vrata se nedochovala), zvýrazněný dvojicí sloupů, nesoucích ve druhém a třetím podlaží arkýř (se sdruženým oknem), ke kterému ve druhém podlaží přiléhají po obou stranách balkony se zábradlím z kuželkové balustrády, kryté stříškami, které jsou neseny sloupy v nárožích balkonů. První a druhé podlaží odděluje kordonová římsa. Fasáda druhého podlaží je mezi okny členěna plastickými zrcadly. Okna jsou rámována štukovými šambránami, ve vrcholu ve štuku ztvárněnými klenáky. Suprafenestry doplňují plasticky pojaté festony a nadokenní římsy kryté prejzy, pod průběžnou podokenní římsou vystupují pod jednotlivými okny kuželkové balustrády. Okna třetího podlaží jsou rovněž rámována ve štukových šambránách, v podokenních parapetech jsou naznačena štuková zrcadla, nad okny celkem 8 medailonů s portréty významných architektů z české historie. Fasáda doplněna keramickým obkladem. Nad výraznou korunní římsou štítek a balustrádová atika s bustami, lemovanými secesním kováním. Obdélná okna jsou členěna ve tvaru písmene T, zčásti zůstaly zachovány původní okenní výplně Dvorní fasáda je jednoduchá, téměř nečleněná, jen ve druhém a třetím podlaží vložen bohatě zdobený arkýř s dřevěnými verandami. Otvory oken na mezipodestách schodiště byly upraveny. Na dvůr navazovala zahrada, nyní se vzrostlou zelení. Zahrada není, zejména vzhledem k přeparcelování, připojení jednotlivých částí k jiným objektům a změně funkce některých částí, součástí KP.