cukrovar

Areál cukrovaru je situován při Čáslavské ulici. Jednopatrová omítaná budova cukrovaru s půdním polopatrem je šířkově disponovaná, o 31 osách, završená sedlovou střechou. Při uliční straně je členěná dvouosými rizality po stranách a pětiosým rizalitem uprostřed, ve kterém je průchod do dvora dvěma branami (v této partii na straně do dvora rovněž výrazný šestiosý rizalit). Fasáda s půlkruhovými a segmentovými okny (osmitabulkovými) v mělkých nálevkovitých špaletách je z uliční strany členěna lizénami, kordonovou římsou, obloučkovým vlysem, nadokenními římsami na konzolkách, kvádrovou rustikou; rizality jsou ukončené výrazným hranolovitým cimbuřím. V patře středního rizalitu nad vstupními branami se nachází železný balkonek na sedmi železných konzolkách. Střecha je krytá plochými taškami, západní část zámkovými taškami a plocha nad středním rizalitem byla po snesení původní věžičky pokryta plechem. Do dvora je dispozice poněkud porušena později vzniklými přístavky, především na východní straně. Výrazný středový rizalit završují po stranách, členěných rovněž obloučkovým vlysem na lizénách, dva trojúhelné štíty s převýšeným vrcholkem. Střední dvě osy s dvojicí bran mírně ustupují; mají profilovanou dřevěnou hlavní římsu. Profilovaná hlavní římsa je jinak na obou šířkových stranách vyzděná. Budovu z této strany osvětlují rovněž půlkruhová a segmentová okna (jedno okno v přízemí západního rizalitu je zazděné, částečně se vsazenými luxory), patro odděluje kordonová římsa, jinak je fasáda hladká. Část přízemního přístavku na východní straně se třemi novodobými dveřmi je z vnější strany obita prkny. Na západní straně se v odsazené části vedle obdélného staršího přístavku s přezděnými trojdílnými okny (původní veranda) nachází dřevěná zasklená pavlač se železným tepaným zábradlím, zastřešená pultovou stříškou krytou vlnitým plechem. Z průjezdní střední prostory nesené na hranolovitém pilíři se při dvoře na západní straně vstupuje do přízemí budovy i do patra na schodiště, jehož středem prorůstají čtyři nečleněné čtyřboké pilíře. Schodiště lemuje železné zábradlí s tepanými svislými pruty ve středu zdobené hvězdicí v kruhu. Prostory nad odpočívadly jsou zaklenuté drobnými plackovými klenbičkami v rámech, jinak převažují ploché stropy. Šíří budovy procházejí chodby, odkud se vstupuje do jednotlivých místností (prostory cukrovaru byly přeměněny na byty, dílny a sídlí zde oblastní charita Maják-školka). Podlahy chodeb mají dochované mozaikové dlaždice vytvářející rozmanité vzory. Další detailní popis včetně zaniklých detailů a částí (věž nad rizalitem). K západní straně cukrovaru přiléhá nižší podélný patrový omítaný dům o sedmi osách, rovněž šířkově disponovaný, se sedlovou střechou krytou bobrovkami. Dům je přístupný třemi dveřmi ze severní strany ze dvora (dveře napravo zcela novodobé). Obdélná okna jsou osazena v líci, osmitabulková s příčníkem; na straně ze dvora jsou v přízemí rozmístěna nepravidelně okénka různých rozměrů. Fasádu domu z uliční strany člení toskánské pilastry, na straně ze dvora je fasáda hladká. Na obou stranách je profilovaná hlavní římsa. (další popis viz. EL z r. 1970). K západní straně domu přiléhá kamenná ohradní zeď s příměsí cihel (výška cca 3,5 m) s fragmenty středověkého špitálního kostela sv. Kříže. Špitál s kostelem byly začleněny r. 1850 do nově vznikajícího cukrovaru, kostel byl zbořen r. 1892 a zachovaly se pouze pozůstatky v rámci ohradní zdi, která vede na jižní straně při Čáslavské ulici, před mostem přes Vrchlici se zalamuje a ohrazuje pozemek cukrovaru severním směrem podle řeky. Zde na ni navazuje novodobé pletivové ohrazení vymezující zbytek pozemku. Zeď je na svém východním konci (přiléhajícím k patrovému domu) využita jako zadní stěna přistavěné malé přízemní kůlny. V této partii se na vnitřní straně zdi (v kůlně) nacházejí svislé řady lícovaných pískovcových kvádrů a mezi nimi cihlami zazděné segmentové záklenky; z uliční strany je při levém rohu kůlny zazděná část ostění portálu. Kůlna je na straně ze dvora uzavřená dřevěnými plaňkami a sedlovitě zastřešená, krytá vlnitým plechem. Vedle kůlny byla zeď prolomená (cca Š 1,5 m) a na její místo byla vsazena novodobá plechová bouda/garáž vybíhající do dvora. Do rohu, kde se zeď lomí byl zřízen malý dřevěný přístavek kurníku s výběhem. Ve vnitřní straně zdi na západní straně podél Vrchlice jsou dochované v pravidelném rozestupu segmentové záklenky se zadní stěnou vyzděnou cihlami. Stav: Exteriér- Budova cukrovaru se nachází ve velmi špatném stavu. Z uliční strany se na mnoha místech loupe omítka. Především v dolní části do výšky cca 2m vlivem vzlínající vlhkosti je porušen sokl se setřenými hranami a nad ním obnaženo drolící se cihelné zdivo rovněž s porušenou strukturou. Zbývající omítka je zašlá, pokrytá vrstvou nečistot. Poškozené jsou architektonické detaily se setřenou modelací (nadokenní římsy, lizény, římsy), a zvláště hranolovité stínky cimbuří na rizalitech obnažené na cihlu, která se také drolí. Na pravé straně při středním rizalitu chybí dolní část okapu a dochází k degradaci tohoto rohu. Některá okna byla vysklená a jsou zabedněná překližkovými deskami. Na straně do dvora velká část omítky zanikla a je odhalené cihelné a zčásti kamenné zdivo. Velmi zchátralá je především východní část objektu, která byla upravovaná pro činnost dílen a řemeslnických firem./ Předmětem ochrany je budova cukrovaru, přilehlý empírový dům, ohradní kamenná zeď a příslušný pozemek (místo zaniklého kostela).