děkanství

Patrová zděná budova na půdoryse protáhlého obdélníka s rizalitem při levé straně. Zadní stranou je děkanství připojeno k městské hradbě. Před průčelím budovy bývala zahrada, od náměstí oddělená ohradní zdí. V průčelí domu vlevo vedle rizalitu je jen úzký pruh bez oken. Rizalit je tříosý, některá z oken jsou slepá. Na boční straně rizalitu je jedno okno a dále šest okenních os. V koutě rizalitu se otvírá domovní vstup rámovaný ostěním s uchy a kapkami. Nad vchodem - ve volutami rámovaném štítu - umístěn korunovaný maltézský znak. Nad okny se střídají trojúhelně zalomené a obloukově vyklenuté římsy. Ve valbové střeše upraveny vikýře s obloukovou římsou a oválným okénkem. V místě nad vchodem zřízen velký vikýř bez oken zdobený maltézským křížem. Krátká severní stěna děkanství je dvouosá. Okno v přízemí uzavírá mříž renesančního typu. Boční stěna vrcholí nízkým volutovým štítem. Zadní stěna zůstala v přízemí neomítnuta a bez oken. Patro zde osvětluje 8 oken bez šambrán.