děkanství

Areál děkanství je situován na návrší naproti kostelu sv. Jakuba nad hlubokým zářezem ulice 1. máje. Budovy areálu jsou umístěny po obvodu rozlehlého travnatého dvora, osázeného několika vzrostlými listnatými stromy. Na záp. straně stojí obytná budova děkanství, SV kout dvora uzavírají dvě hospodářské budovy, svírající spolu pravý úhel a dotýkající se pouze v nárožích. Vých. stavení sloužilo původně jako koňské stáje, budova na sev. straně je bývalý chlév s novější sýpkovou nadezdívkou. Vedle tohoto chléva stojí novější drobný cihelný chlívek, asi někdejší kurník, památkově bezvýznamný. Jižně od budovy děkanství na záp. straně dvora se rozkládá zděná stodola pilířové konstrukce, kolmo na ni v těsném sousedství na jižní straně leží mohutná roubená stodola. Uprostřed dvora naproti vjezdové bráně JV od hlavní obytné budovy je studna, krytá dřevěným osmibokým altánem. Malou část dvora při sev. a již. průčelí děkanství a u sev. strany zděné stodoly zaujímají nevelké zahrádky. Drobné zahrádky u fary a stodoly jsou ohraničeny kamennou tarasní zídkou. Ve dvoře při vých. okraji se nacházejí také dvě novodobé plechové garáže, které zjevně ruší prostředí památky. Rozsáhlá plocha dvora je vymezena na záp. a sev. straně mezi budovami kamennou ohradní zdí, přerušenou přibližně uprostřed záp. strany širokou pilířovou vjezdovou branou. Na vých. straně odděluje dvůr od sousední zahrady a ovocného sadu novější dřevěný plaňkový plot mezi hranolovými pilíři, vyzděnými z hladce otesaných pískovcových kvádrů. Předmětem ochrany je budova děkanství čp. 232, chlév se sýpkou, stáje, zděná stodola, roubená stodola, studna s altánkem, ohradní zeď dvora s branou a pozemky vymezeného areálu.