Denisovy sady

V současnosti (od r. 1941) narušený park průtahem ulice Husovy sestává 1) z hlavní části - horního západního plató srpkovitého tvaru s převážně pískem vysypaným povrchem a travnatými plochami se dřevinami při opevnění na Petrově, kde se nachází ústřední bod parku - obelisk vztyčený na paměť vítězství v napoleonských válkách a znovunabytého míru a klasicistní kolonáda, 2) z dlouhé protáhlé terasovitě upravené jihovýchodní části v prudkém skalnatém svahu Petrského vrchu pod areálem budov brněnského biskupství na Petrově s vloženou stavbou antikizujícího Hudebního pavilonu, 3) ze spodní západní části parku dnes nazvaného Studánka s klasicistní architekturou kašny Fons salutis ve svahu k ulici Kopečné s výběžky k ulici Pekařské na severu a na jihovýchodě podél průtahu ulice Husovy, a konečně 4) severního výběžku podél západní terasy kapucínských zahrad - severně nad linii středověkého městského opevnění zasahuje z parkového komplexu Denisových sadů pouze úzký, terasami se zídkami a schodišti členěný obdélný pás parkově upraveného pozemku přístupného z jihovýchodní části sadů zalomeným schodištěm stoupajícím podél městských hradeb. Předmětný severní pozemek je na západě vymezen východní frontou stavebního komplexu biskupství na Petrově a na východě přímo navazuje na veřejnosti zpřístupněnou západní horní terasu zahrad kapucínského kláštera. Tento pozemek komunikačně propojuje soustavou schodišť Denisovy sady s areálem biskupství na Petrově a úzkou uličkou se dvěma zaklenutými bránami a prampouchem vedenou podél západních průčelí souboru staveb Biskupského dvora a Ditrichštejnského paláce park s ulicí Petrskou s centrem historického města. Jihovýchodní protáhlá terasovitá část pod Petrovem využívá složité soustavy barokních bastionů, tarasů a opěrných a parapetních zídek často vyrůstajících ze zděného podloží původního městského opevnění. Členění parku zdmi a tarasy zde bylo velkoryse obnoveno, a rovněž nově dostavěno během rekonstrukce z let 2000 - 2005. Cesty a schodiště (včetně lávkou přemostěného koryta vodoteče spadající kaskádovitě podél schodiště) jsou zde opatřeny dlažbou z kamenných kostek nebo povrchem z pohledového betonu, parapetní zdi a zdivo novodobých mohutných kubických útvarů napodobujících barokní bašty, mezi kterými jsou vedeny komunikace, je režné cihlové (režný je ovšem pouze plášť novodobých “bašt” - jinak beton). V místech pokrytých zeminou podél skalních výchozů se nachází solitérní stromové dřeviny a parková křovinatá vegetace. Protáhlá jihovýchodní část pokračuje dlouhým úzkým výběžkem se stromořadím podél vozovky v ulici Bašty.