divadlo

Exteriér Budova divadla je čelně orientována štítem s hlavním vstupem k ulici Plk. Truhláře, která de facto prochází po hrázi zasypaného pivovarského rybníka. Stavbu tvoří zděný cihelný skelet na výrazně protáhlém obdélníkovém půdorysu 45 x 20 m, který je založený na roštu ze zdvojených dřevených pilotů. Zastropení všech podlaží vyjma orchestřiště a jeviště je řešeno litými železobetonovými deskami s pohledovými nosníky čtvercového profilu. Kovový subtilní nýtovaný příhradový krov je „bazilikálně“ podélně členěn na 3 části: převýšenou střední část se světlíkem s nízkou sedlovou střechou a dvě boční části s pultovými střechami. Střecha je v jižní části ukončena převýšenou hmotou vstupní haly se schodištěm s plochou střechou a na opačném severním konci provazištěm s mašinerií s nízkou sedlovou střechou. Mladší přístavba šaten s pohledovou omítkou a kabřincovým obkladem, která ze severu ukončuje hmotu stavby, je zastřešena 2 pultovými střechami s vnitřním úžlabím. Jižnímu průčelí s hlavním vstupem a žulovým schodištěm dominuje převýšený štít s prolomeným oknem. Původní okenní výplň z kovových profilů s obdélníkovým členěním byla na počátku 80. let kvůli havarijnímu stavu nahrazena kopylitovými skleněnými tvárnicemi, které kupodivu výrazně neruší celkový vzhled budovy. Architektonická struktura režného cihlového štítu tvoří „borduru“ či „paspartu“ exteriéru domu, která evokuje „kulisu“ slavnostního oblouku či vstupní brány. Hmotu všech průčelí decentně odlehčují omítané plochy říms, nároží a bočních přístavků. Interiér Hlavním vstupním schodištěm ze žulových schodnic se vstupuje do zádveří k pokladně (původně bufet) přes troje dvoukřídlé dveře. Zádveří od foyer je děleno trojicí dvoukřídlých dveří s oboustranným pantem. Z foyer vedou do hlediště 2 boční vstupy. Pod balkonem je druhotně umístěna promítací kabina. Základní členění prostoru hlediště i jeviště zůstalo nezměněno, tj. oba prostory odděluje opona s profilovanou zděnou paspartou, na podium se vstupuje postranními schůdky, podél přístupových chodeb jsou v nikách hlediště umístěny tělesa ústředního vytápění. Ze stropu hlediště vystupuje původní těleso vzduchotechniky, ke kterému je v prostoru půdy zachována původní mechanizace.