divadlo pracujících

Divadla je situováno v centrální části města. Objekt se nachází v jižní části tohoto okrsku s veřejnými budovami. V těsném soused se nachází budova magistrátu. Lokalita, kde je stavba situována se dá ze západu vymezit 1. náměstím, ze severu ulicí Radniční a Divadelní. Ve svažitém terénu je na platformě osazena samostatně stojící budova na polygonálním půdorysu blízkém šestiúhelníku zakončeném plochými střechami. Téměř centrální hmota je složena z několika objemů, které postupně výškově gradují. Okolo budovy v úseku od severu k západu má terén poměrně výrazný výškový rozdíl, který je řešen schodišti kopírujícími zjednodušený půdorys divadla. Schodiště vedou na platformu, která vytváří předprostor objektu. V osách nároží jsou schodiště přerušena opěrnými zdmi, které kaskádovitě vytvářejí polygonální záhony. Od severu po jihovýchod budovu obklopuje travnatá plocha protnutá dvojicí pěších cest. Jedna z cest jde volně okolo stavby, druhá pak vede od objektu severovýchodním směrem. Poslední segment od jihu k západu tvoří zpevněné plochy, kdy na platformu navazují asfaltové plochy, které jsou využívány jako komunikace a parkoviště. Parkovací plochy jsou doplněny zelení. Hlavní vstup se nachází na severozápadním nároží objektu. Z platformy je tato zapuštěná část přístupná skrze jednoramenné schodiště lomeného tvaru. Samotný vstup má podobu prosklené stěny s dvoukřídlými dveřmi. Vedle schodiště se nachází fontána tvořená kamenným bazénem ze žuly, který má dvě výškové úrovně stejně tak jako vnitřní plocha. V její horní části je umístěna kovová plastika ve formě květu. Od této fontány jde v dlažbě podél obvodu objektu mělký vodní kanál, a to až k zaměstnaneckému vstupu při jihozápadní straně. Základní objem, který jde od severozápadu až k jihu, je z větší části prosklený vykonzolovaný nad terén. Objem je na severovýchodě prolamovaný od západu je pak hmota narušována vertikálními předstupujícími hmotami (rizality, arkýře). Většinou mají trojboký půdorys a jejich povrch je plný. Každý z nich má jinou velikost. Na západní stěně jsou tři, na první samostatný navazuje seskupení dvou různě velkých, které nejdou až k zemi. V jihozápadním nároží je výrazný velký rizalit. Jihovýchodní stranu předstupuje další trojice, kdy až na poslední nejmenší, všechny jdou od země na celou výšku hmoty. Prosklený rast je nepravidelný, vertikálně se střídají dvě šířky. Jedna je přibližně třetinová druhé. V horizontálním směru se objevují tři různé šířky rastru. Dělící konstrukce je mírně předsazena před prosklené plochy. Popsaná hmota vychází z vyššího objemu, který je řešen opačně. Spíše plná hmota je přerušována prosklenými pásy vždy na celou výšku hmoty. Pásy jsou nestejně široké. Na jihozápadní straně jsou tři různě široké pásy, kdy nejužší a nejširší jsou těsně vedle sebe na středu plochy a poslední je při nárožím zlomu. Na jihu je hmota protáhlá a tvoří delší stěnu. Následně se láme v nároží a přechází do jihovýchodní stěny. V nároží je jeden užší prosklený pás. Za nárožím je v ploše dvojice stejně velkých pásů. Jak hmota na jihu vystoupila, tak za polovinou délky jihovýchodní strany zase ustupuje. Ve vzniklém koutu je vložena nižší prolamovaná hmota bez členění světelnými pásy. Při západní okraji je polygonální hmota, která vystoupavá víš než dosavadní objemy. Z tohoto objemu vycházej cca v 1/3 šířky celého půdorysu další objem, který je lomeného srpčitého tvaru a nad něj jde hranolová hmota s půdorysem šestihranu. Tyto dva prvky jsou plné bez jakéhokoliv narušení a jsou výrazně převýšené. Severovýchodní strana celkové hmoty členěna kaskádovitě klesajícími a zmenšujícími objemy, které jsou navíc členěny vertikálními prosvětlovacími pásy. Objemy neklesají na osu, ale s posunutím. Delší plochy jsou členěny většinou trojicí průběžných prosvětlených pásů. V tomto případě se střídají dvě šířky, které jsou svými násobky. Střední úroveň má menší výběžek, který je z vnitřní strany prosvětlen, a to na ploše a v koutu. Na budovu divadla k jihovýchodní fasádě navazují garáže, které mají protáhlý polygonální tvar. Tento apendix je zasazen do terénu, čímž tvoří součást parkové úpravy okolí. Za západní strany, z úrovně platformy, je hmota garáží otevřena s vykonzolovanou střechou. Z této strany jsou vjezdy do jednotlivých garážových stání. Část střechy funguje jako pojízdná plocha před technickým vstupem do zázemí divadla. Delší konce tohoto objemu jsou zakončeny vyvýšenými objemy polygonálních záhonů. Fasáda objektu je tvořena kamenným obkladem v podobě mramoru (istrijský mramor Maljat) světle krémové barvy. Zasklení tvoří zabarvené tabule s dvojí mírou opacity. Více probarvené tvoří parapetní pole. Konstrukce zasklení je barevně sjednocena s barevností skla, tedy také do odstínu hnědé. Střešní plášť tvoří živičné pásy. Platformu tvoří zádlažba z velkoformátových kamenných desek obdélného tvaru.