domek zahradníka čp. 50

Přízemní podélná cihelná stavba omítaná (pod oranžovo okrovým prosvítá červený nátěr), na V připojeno na čp.49. Dispozice jedno až dvoutraktová. Interiér: Sklípek klenutý. Přízemí: převážně plochostropé, jedna valená klenba s výsečemi. Krov: s vaznicemi na sloupcích s pásky, zpevněný kleštinami. Exteriér: sokl obložen pískovcovými deskami, podstřešní římsa na střední části profilovaná, na ostatních podbrádková. Okna převážně dvojitá, osmitabulková, ve vpadlinách a s hranolovými podokeními římsami. S průčelí: sedmnáctiosé, střední sedmiosá část předstupující, mírně převýšená. Ve 3. a 13. ose dveře, v 9.ose hladký portál s půlkruhovým nadsvětlíkem a hodnotnými dveřmi, nad okny střední části půlkruhové dřevěné sluncové nástavce, jež opisuje i vpadlina. Z průčelí: dvouosé, s nízkým stupňovitým štítem, vlevo ležaté okénko, vpravo dveře. J průčelí: levá část prosklená, s nízkým parapetem krytým pískovcovými deskami. Střední část totožná se stř. částí severního průčelí, pouze okna 5.-7. osy šestitabulková. Dále vpravo přístavek s trojdílným oknem a silně ustupující průčelí bez otvorů, zpevněné pilířky. Střecha: na stř.části valbová, na bočních pultová, krytá šedým eternitem. Komíny cihelné s hlavicemi a zbytky omítky.