dominikánský klášter

Komplex tří a čtyřpatrových objektů svírajících obdélné nádvoří. Jednotraktový jižní přístavek přiléhá ke kostelu Neposkvrněného početí P.Marie. V přízemí zůstala zachována část původní gotické křížové chodby zaklenuté křížovými klenbami a meziklenebními žebry s torzálně dochovanou štukovou výzdobou kleneb. Žebra hruškového profilu vybíhají ze stěny přímo bez konzol a protínají se v plasticky zdobených svornících. Na západní straně bývalého rajského dvora jsou zachovány pouze křížové klenby bez žeber. Ostatní křídla jsou dvoutraktová s vnitřním traktem tvořeným chodbou, zaklenutou křížovými klenbami klenutými místy valeně s pětibokými výsečemi. Schodiště spojující patra je barokní, klenuto stlačenou valenou klenbou a na mezipodestách křížovými klenbami. Severní křídlo je dvoutraktové, čtyřpatrové s posledním patrem vestavěným do mansardového krovu. Východní křídlo je protaženo do ulice Studentské jednotraktovým dvoupatrovým sálem, zaklenutým stlačenou valenou klenbou s pětiúhelníkovými lunetami nad dvěma patry obdélných oken. V přízemí východního křídla je umístěn rozlehlý barokní refektář, zaklenutý neckovou klenbou s velkými trojúhelnými výsečemi, zdobenou plochým geometrickým štukovým dekorem. Pod barokní částí kláštera leží tři na sobě nezávislé sklepy zaklenuté cihelnou valenou klenbou, občas s pětibokými výsečemi. Místnosti ostatních pater jsou plochostropé. Přízemní okna rajského dvora jsou v původní gotické části zakončena lomeným obloukem a v barokní části kláštera stlačeným obloukem zdobená profilovanou štukovou šambránou s klenákem ve vrcholu a náznakem jednoduché patky a hlavice po bocích. Okna horních pater jsou obdélná o osmi tabulkách, zdobená jednoduchou štukovou šambránou s uchy a kapkami. V barokní části kláštera je zachována původní kordónová římsa a římsa mezi přízemím a patry. Zahradní fasáda je členěna stejně, pouze předstupující část obsahující barokní refektář má v přízemí okna ukončena obloukem a patra jsou horizontálně členěna dvojicemi lisén. Vstupní portál do kláštera z ulice Slovenské je tvořen profilovaným kamenným ostěním s uchy. Nad ním visí kamenný barokní erb dominikánského řádu. Portál je rámován předsazenou kamennou edikulou, tvořenou toskánskými pilastry nesoucími trojúhelníkový štít. Střechy jsou valbové, pouze nad přestavěnými částmi z roku 1930 se nachází mansardové střechy.