dům

Dům č.p. 10/4 se nachází v jižní části obce, na západní straně místní vedlejší komunikace, pod hlavní křižovatkou. Obytný přízemní zděný dům stojí na obdélném půdorysu, se zděným obdélným přístavkem na jižní straně. Dům má dvoutraktovou dispozici a půdní nadezdívku, která zajišťuje možnost zobytnění podkroví. Vstupní (východní) podélné průčelí je tříosé, v jižní ose jsou do klasicistního portálku (segmentově ukončeného s klenákem ve vrcholu) osazeny dvoukřídlé rámové dveře s výplněmi. Klenák s datací 1841. Okna obdélná, dvojitá, dvoukřídlá, šestitabulková, osazena v líci; rámována hladkou štukovou šambránou a profilovanou parapetní římsou. Nároží jsou zvýrazněna hladkými, mírně vystupujícími lizénami. Severní štítové průčelí je v přízemí tříosé, v patře dvouosé (v patře s obdélnými dvoukřídlými osmitabulkovými okny) osazenými do špalet. Průčelí lemováno lizénovými rámci. Jižní štítové průčelí je s jednou okenní osou. Okna jsou obdélná, dvoukřídlá, šesti a osmi tabulková, osazená v líci, lemována jsou štukovými šambránami, v dolní části s parapetní římsou. Hladká omítka domu je lemována lizénovými pásy. Západní dvorní podélné průčelí s trojicí os, hrubě omítnuté. Střecha je sedlová s dvojicí symetricky umístěných vikýřů se sedlovými stříškami, kryta břidlicovými šablonami. Přístavba na jižní straně domu je dnes využita jako garáž, je zděná s pultovou střechou.