dům

Dům č. e. 92/4 (původně č.p. 47/4) se nachází v jižní části obce Rynoltice, na východní straně komunikace. Dům trojdílné dispozice, obdélného půdorysu s jižní roubenou částí s jednoduchými podstávkami bez pásků, severní částí zděnou a roubeným věncem a zděnou půdní nadezdívkou. Jižní štít je bedněn svisle, severní je zděný, sedlová střecha byla původně kryta břidlicí, v současnosti živičnou krytinou (Tegolou), s trojicí symetricky umístěných vikýřů. Vstupní podélné průčelí je čtyřosé, dvojice severních os je ve zděné části. Roubení v jižní části domu (části světnice) opatřeno jednoduchými poli podstávek, sloupky bez pásků nesoucími roubený věnec zvýšeného podkroví. V přízemí jsou vstupní dvoukřídlé rámové dveře s výplněmi, vstup osazen do kamenného pravoúhlého portálu. Štítová průčelí jsou dvouosá. Okna v roubené a bedněné části domu jsou lemována šambránami, v dolní části s jednoduchou parapetní římsou. V části světnice jsou pak předsazena okna zvaná „kaslíková“, ve zděné části pak osazena ve špaletách (okna dvojitá, dvoukřídlá, čtyřtabulková, ven a dovnitř otevíravá).