dům

Dům č.p. 187/4 leží v severní části obce, severně od hlavní průjezdní komunikace, na západní straně místní vedlejší cesty, podélně orientovaný. Roubený obytný patrový dům na obdélném půdorysu, s trojdílnou dispozicí. Přízemí domu je v levé části zděné, pravá část přízemí a patro je roubené. Roubení patra je neseno v pravé části jihovýchodního podélného i severovýchodního štítového průčelí třemi poli podstávek. Zděná část je hladce omítnuta, s jednou okenní osou, v roubené části v přízemí jsou tři okenní osy. Patro je pětiosé, severovýchodní štítové průčelí tříosé a jihozápadní dvouosé. Jihovýchodní vstupní podélné průčelí má v ose umístěny vstupní dvoukřídlé rámové dveře s obdélným nadsvětlíkem, které jsou osazeny do dřevěných zárubní. Okna dvojitá, dvoukřídlá šestitabulková, ven a dovnitř otevíravá, lemována dřevěnými šambránami, v dolní části s jednoduchou parapetní římsou. V přízemí, v části světnice jsou před okna předsazena okna zvaná „kaslíková“ (na vstupním podélném průčelí s trojúhelníkovým frontonem). Roubená část přízemí a patro je pokryto horizontálním bedněním. Severovýchodní štít domu je opticky členěný do tří horizontálních polí vyskládaných z břidlicových šablon; spodní pole s vyskládaným půlkulatým motivem ve střední části, střední pole s dvojicí jednoduchých okének (dvoukřídlá, šestitabulková, osazena v líci, dovnitř otevíravá) kolem nichž je vyskládána šambrána. V horní části je ve vrcholu štítu domu další malé okénko (menší nežli předcházející). Jednoduché, dvoukřídlé, čtyřtabulkové,lemované šambránou z břidlicových šablon. Jihozápadní štít domu je také členěný do tří horizontálních polí vyskládaných z břidlicových šablon, nicméně jednodušší než předcházející, zvýrazněna je pouze střední část s dvojicí jednotabulkových oken osazených v líci, lemovaných šambránou vyskládanou z jinak ložených břidlicových šablon. Severozápadní zadní podélné průčelí: v přízení trojice okenních os v podstávkových polích (v části světnice), v druhé části je k přízemí domu přistavěna obdélná přístavba, jednoduše svisle bedněná s pultovou střechou. V patře pět okenních os totožných s hlavním průčelím. Střecha je sedlová, kryta eternitovými šablonami.