dům

Vila je postavena v dominantní poloze na nároží ulic Sychrova a Komenského, ve svažitém terénu, původně v zahradě, zasahující až k pozemku děkanství. Ačkoli zahrnuje dvě čísla popisná, měla od počátku jednotné neorenesanční architektonické provedení. Nepravidelná hmota na téměř čtvercovém pozemku vychází z dvoukřídlého řešení tvaru L s reprezentativními fasádami do obou ulic, akcentovanými nárožní patrovou částí zakončenou věží. Základní hmota se sedlovými střechami je rozšířená do dvora o koutový trakt s vysokou valbovou střechou a o nižší blok, původně zakončený terasou. Nárožní jednopatrový blok má lehce asymetrické provedení fasád. Do ulice Komenského se obrací po boku věže dvouosým průčelím s hlavním vstupem, zakončeným etážovým štítem, kdežto do Sychrovy ulice je průčelí po boku věže jednoosé, zakončené úsekem valbové střechy s menším vikýřovým štítem. Střechu z boku zakončuje etážový volutový štít. K tomuto nárožnímu patrovému bloku se připojují přízemní křídla se sedlovými, resp. valbovými střechami, v nichž se uplatňují menší vikýřové štíty. Budova stojí ve svažitém terénu, který vyrovnává kamenná terasa a podezdívka suterénu. Na terase je úzká předzahrádka, původně s dekorativním mřížovým zábradlím, kterou do Sychrovy ulice nahradila stupňovitá úprava, částečně s betonovým povrchem. Fasády přízemí vodorovně traktuje pásová rustika, průběžná parapetní římsa a výrazné rustikované šambrány oken a vstupů. Po bocích věže se v něm uplatňují dva široké klenuté otvory s oknem do Sychrovy ulice a hlavním vstupem do Komenského ulice. Druhý vchod ze Sychrovy ulice, umístěný na styku patrové a přízemní části, má obdélný portál s půlkruhovým proskleným tympanonem, další samostatný vstup zřízený místo okna vede v pravém nároží přízemního křídla. Fasádu přízemí zakončuje na bočních křídlech kladí s hladkým vlysem a profilovanou římsou. Na patrové části je nad přízemím nasazený průběžný parapetní vlys, obohacený pod okny u věže balustrovými výplněmi. Na něj jsou posazena okna 1. patra, do Sychrovy ulice sdružená, v šambránách s přímou nadokenní římsou na bočních volutových konzolách. Patro ukončuje opět kladí s hladkým vlysem a profilovanou římsou. Hlavní i vikýřové štíty mají edikulové dvouetážové provedení s volutovými boky, členěné pilastry nesoucími římsu a vrcholový fronton, původně opět s volutovými boky a vrcholovým ozdobným prvkem. Některé štíty se do současnosti zachovaly ve zjednodušené podobě s trojbokými frontony a bez dekorativních ukončujících prvků. Architektura štítů a vikýřů se uplatňuje na pozadí střechy s glazovanými tvarovanými taškami, s měděnými klempířskými prvky. Nárožní věžice má štíhlý polygonální dvoupatrový tubus, zakončený vysokou mansardovou helmicí nasazenou na zdrobnělou lunetovou římsu. Jeho stěny jsou prolomené řadou úzkých obdélných oken, nasazených vždy na spojitou parapetní římsu, které jsou pouze v 1. patře opatřené šambránami. Po boku věže se v 1. patře do Komenského ulice uplatňuje balkon s dekorativním neorenesančním mřížovým zábradlím a za ním do hloubky prolomená lodžie se stlačeně zaklenutým obloukem vstupu.