dům

Dům leží na severní straně Podhorské ulice v jihovýchodní části památkové zóny. Jde o samostatně stojící patrový dům, v době výstavby byl patrně uvažován jako řadový, čemuž by nasvědčovaly zcela neutrální postranní fasády, pouze s dodatečně proraženými malými okny. Hlavní jižní průčelí je v přízemí šestiosé, v patrech sedmiosé, parter přízemí je členěn plochými pilastry, které jsou obloženy kamenným obkladem, dnes využit jako obchod. Nad pilastry plochý štukový pás, tvořící překlad, nad pilastry stylizovaná hlavice (odstupňovaný obdélník). Nad dvojicí středních pilastrů plastické hlavice s antropo- a zoomorfními motivy, které tvoří zároveň konzoly rizalitu patra. Osy v přízemí jsou tvořeny hliníkovými obdélnými výkladci s poutcem v horní části, ve druhé západní ose je obdélný vstup, ve kterém jsou osazeny nové rámové hliníkové dvoukřídlé dvoutabulkové dveře s obdélným nadsvětlíkem. Po obou stranách vstupu jsou obdélné hliníkové výkladce s poutcem v horní části. Východní osou v přízemí jsou plechová dvoukřídlá vrata, nad kterými je ve zvýšeném přízemí dvojice prosklených jednotabulových nadsvětlíků, dnes překryto reklamní tabulí. Fasáda prvního a druhého patra je hladce omítnuta, symetrické průčelí má v šířce tří os mělký, pozvolna vybíhající arkýř. První a druhé patro tvoří jeden nedílný celek, propojený dekorativními poli a oddělený nad přízemím a druhým patrem římsou. Arkýř je nesen dvěma dekorativními konzolami. Třetí patro je členěno obdobně jako první a druhé, v zóně arkýře pak zdůrazněno plasticky vystupujícími pravoúhlými geometrickými motivy. Arkýř je ukončen trojicí oken, která zde tvoří pásový vikýř. Tato horní okna jsou obdélná dvojitá dvoukřídlá dvoutabulková. Ostatní okna hlavní fasády jsou obdélná s poutcem, dvojitá trojkřídlá třítabulková ven a dovnitř otvíravá. Tabulka nad poutcem je v některých oknech dekorativně secesně členěna. Západní boční fasáda je hladce omítnuta, členěna jednou okenní osou. Východní boční fasáda je hladce omítnuta bez jakéhokoliv členění, její plocha slouží pro reklamní účely. Střecha je v přední části zkosená, jinak plochá, krytinou je eternit. Interiér – je ve zcela nevyhovujícím stavu, zásahy do původního stavu byly vesměs velmi hrubě a špatně provedené. (stav v 80. letech 20. století)