dům

Dům situovaný před kašnou v severní části Malého náměstí tvoří nároží do Jirchářské ulice. Půdorys stavby je nepravidelný, položený ve směru jihozápad - severovýchod. Dům je složený ze severní obdélné části a jižní lichoběžníkové části s okoseným jižním nárožím do ulice Jirchářské. Jižním a jihovýchodním průčelím je orientován do Malého náměstí, západním průčelím do Jirchářské ulice, severozápadním průčelím směrem k sousednímu domu čp. 284. Severní stěna domu je společná s domem čp. 69. Objekt je patrový, zděný ze smíšeného zdiva (starší zdivo pravděpodobně lomové a částečně cihelné, mladší zdivo pouze cihelné). Střešní plášť tvoří dvojice na sebe kolmých sedlových střech s valbovým přechodem nad jižním nárožím. Krytinu z azbestocementových šablon šedočerného odstínu doplňuje červeně natřený pozinkovaný plech v nárožích a spodních okrajích střechy. Dvě komínová tělesa zděná z režných ostře palených cihel se nacházejí nad jižní částí domu. Jihovýchodní průčelí je v přízemí čtyřosé, v krajní levé ose je okenní otvor protažený v dolní části a vytváří dřevěný výkladec osazený uprostřed špalety. Ve zbylých osách jsou vstupní otvory. První vstup do síně má na vnitřním líci osazeny dřevěné dvoukřídlé rámové dveře, každé křídlo je tvořené spodním a horním okrajem ve tvaru profilované římsy, spodní vpadlou kazetou s geometrickým dekorem a orámováním, střední otevřenou část se zdobnou mříží volutových tvarů a horní kazetou ve tvaru tympanonu. Klapačka má tvar sloupku s patkou a hlavicí. Dveře jsou opatřeny historickou klikou a nad nimi se nachází úzký světlík s dřevěnou výplní dělenou svisle na čtyři nesymetrické části. Druhý zapuštěný vstup tvoří jednokřídlé dveře s levou předsazenou částí s výkladcem v dřevěné obložce v celém rozsahu niky. Dveře i výkladec jsou děleny na spodní třetinovou část s kazetou zdobenou geometrickým dekorem, horní dvě třetiny jsou prosklené. V horní části nad dveřmi se nachází zatahovací roleta. Krajní pravý vstup je umístěn v okoseném rohu domu a patří dispozičně k sousednímu čp. 69, výplň je novodobá jednokřídlá dovnitř otevíravá se svislými pásy prosklení. Patro je pětiosé se sdruženými okny po stranách. Okna jsou dřevěná dvojitá čtyřkřídlá (horní dvě křídla jsou zhruba třetinová). Vnější křídla jsou osazená mírně za vnějším lícem, vniřním křídla jsou osazena na vnitřním líci, křídla jsou otevírána ven a dovnitř. Fasáda je členěná pásovou bosáží, širokým hladkým pásem s dvojicí říms mezi patry, profilovanými šambránami kolem vstupů a okenními šambránami s klenákem ve vrcholu v patře. Krajní pravý vstup v přízemí lemuje jednoduchý kamenný portál s vnější vystupující profilací a patkami zdobenými vpadlými rámci. Přes portál je přetažena omítka, nyní částečně opadaná. Jižní průčelí tvoří jednoosé okosené nároží, shodné s výše popsaným průčelím. Taktéž vstup přízemí má obdobné řešení. Jihozápadní průčelí je v přízemí tříosé, v pravé ose je úzký dřevěný výkladec, ve střední ose je vstup (vzhled jako u předchozích) a v levé ose je dřevěné dvojité trojkřídlé okno (dolní dvoukřídlá ven a dovnitř otevíravá část a horní poutec zhruba třetinového rozsahu dělený svisle na tři symetrické části s horními závěsy. Patro je čtyřosé, v pravé části je sdružené okno. Vzhled oken kopíruje předchozí průčelí. Severozápadní štítové průčelí je tříosé, v přízemí vpravo je dvojice oken, shodného vzhledu jako na jihovýchodním průčelí. Vlevo je dřevěné dvojité dvoukřídlé okno. Okna mají bambulkové závěsy a zdobné obrtlíky. Uprostřed okenních špalet jsou kované mříže z protahovaných prutů. Patro je tříosé, okna jsou totožná s okny přízemí, ve štítě je jednoduché jednokřídlé okno dělené do kříže. Fasáda průčelí je nečleněná hladká, místy opadaná. Dvorní průčelí má v přízemí vstup s dřevěnými dvoukřídlými dveřmi. Vpatře je jeden okenní otvor s dřevěnou dvoukřídlou výplní dělenou do kříže. Fasáda je hladká nečleněná. Okna mají vnitřní křídla opatřena nátěrem bílého odstínu, vnější křídla jsou tmavo hnědá. Původní dům byl dle plánů a dokumentace zděný, schodiště v síni bylo vedené opačně než nyní (směrem ke vstupu), v zadní klenuté části byla vydělená černá kuchyně. Pravý díl byl klenutý tvořený vpředu krámem a vzadu komorou, obě místnosti měly přístup ze síně. V pravém dílu byla světnice o čtyřech oknech. V podkroví se nacházela roubená komora o dvou oknech, ta se při přístavbě zvětšila. Dodnes dochovaná přístavba z roku 1890 byla vystavěna jako patrová o dvou okenních osách, v každém podlaží byl pokoj, při dvoře síň se schodištěm a malý přístavek. Dle plánové dokumentace z roku 1897 byla vnitřní dispozice následující: v úrovni přízemí síň se schodištěm zleva obklopoval obchod, za ním se nacházela světnice, ke které bylo v návaznosti na síň přistavěno skladiště. Zprava na síň navazovala další místnost nazvaná také jako skladiště. K němu byl ze dvora přistavěn záchodový rizalit. V patře se v levé části nacházely tři pokoje, čtvrtý se nacházel vpravo od síně. Nad skladištěm dvorní části byla předsíň. Tato dispozice byla víceméně zachována do současné doby. V přízemí se nachází pohostinství v levé části a obchod vpravo. Patro slouží k obytným účelům.