dům

Exteriér Obvodové stěny domu tvoří především roubené konstrukce, doplněné režným zdivem z pálených cihel v případě vložené stěny chléva a rámovou konstrukcí stodoly. Roubení i zdivo pokrývalo několik vrstev vápenných nátěrů, které u roubení nahradila v druhé polovině 20. století obligátní úprava tmavého nátěru trámů a bílených vymazávek spár. Roubené stěny světnice nesou četné stopy stavebních úprav v podobě dílčích výměn degradovaných a poškozených trámů. Je nutné poznamenat, že řada, a to především mladších zásahů, vykazuje nízkou řemeslnou úroveň a někdy využívá netesařských spojů a provazování pomocí kovaných kramlí. Hraněné trámy vrstvené s relativně tenčí spárou propojují v nárožích nepravidelně provedené rybinové pláty, při severozápadním nároží zakryté prkny. Konstrukce spočívá na nízké omítané podezdívce. Původní půdorys světnice je patrný z šíře zbylé části domu, respektive z dochované dvojice průběžných pozednic. Vložení boční světničky částečně ubralo plochu samotné světnice, což bylo následně vykompenzováno vysunutím jižní obvodové stěny před půdorys domu. Vnitřní podélná příčka není z exteriéru východního štítového průčelí patrná. V místě styku příčky s obvodovou stěnou je vložena dvojice svislých sloupků. Krátké přesahy stropních trámů vynášejí mírně předsunuté okapové vaznice. Okenní otvory světnice i světničky jsou osazeny dvojitými dvoukřídlými okny členěnými do šesti tabulek. Okno vždy lemují jednoduché obložky s profilovanými parapety a horními okapnicemi. Okna jsou navíc zajištěna svlakovými okenicemi. Úsek síně s oběma vstupy zakrývají bedněné přístavky navazující na půdorysné rozšíření a sklon střechy obytného dílu domu. Roubení obvodových stěn je v kompaktní podobě bez dodatečných oprav. Hlavní vstup při jižním podélném průčelí tvoří trámková zárubeň a svlakové dveře s dekorativním pobitím v líci. Vpravo od vstupu se nachází, mezi dva trámy prořízlá, dvojice obdélných otvorů prosvětlující síň a schody do podkroví. Spodnější otvor je opatřen vnitřní zašupovací okenicí. Vstup na severním průčelí je opět osazen v trámkové zárubni a upravený pro druhotně použité dveře městského činžáku. Oba dveřní otvory jsou přisazeny těsně k roubenému bloku obytného dílu. Část hospodářského dílu se na jižním podélném průčelí projevuje zdivem vloženého chléva. Bílená zeď z režných pálených cihel je mírně předsazena před předchozí průběh roubené stěny a je přiložena bez provázání k jihovýchodnímu nároží. Zde se v nárožních spojích dochovala seřízlá zhlaví trámů původní stěny. Vstup je naproti tomu přisazen zcela vlevo k roubenému bloku síně. Vývod močůvky ústí před chlévem spolu se suchým záchodem do zděné jímky opatřené ruční pumpou. Při severním podélném průčelí je situována roubená stěna zadní komory s téměř čtvercovým oknem, na které zleva navazuje starší okenní otvor zaslepený vodorovně vloženými trámky. Interiér Do síně se vchází hlavním vstupem z jižního podélného průčelí. Obdélný prostor v původní šířce domu je zastropen jednoduchým záklopem z prken, příčně ložených přes dvojici hraněných stropních trámů. Podlahu tvořenou nepravidelnými plochými kameny zakryla vrstva cementové stěrky. V západní roubené stěně oddělující síň od světnice jsou umístěny vstupy do světnice a světničky. Vstup do světnice lemuje masivní trámková zárubeň s mladší obložkou. Mezi oběma dveřními otvory se nacházejí pozůstatky zdiva někdejší černé kuchyně s navazujícím tahovým komínem. K východní příčné stěně přiléhá hned vpravo za hlavním vstupem vysazené kryté žebříkové schodiště. V prostoru pod schodištěm se nachází dveřní otvor vedoucí do chléva s trámkovou zárubní. Vlevo od něj jsou umístěny dveře do zadní (severní) komory opět s druhotně upravenou trámkovou zárubní. V severovýchodním koutu síně vystupuje z podlahy šikmo ke stěně ložený poklop schodiště do sklepa. Světnice a světnička jsou zastropeny prkenným záklopem ložených přes pět stropních trámů průběžných přes celou šíři půdorysu. Starší záklop patrný pouze v části světnice je překryt mladším, mezi trámy vloženým podhledem z užších prken a přelištováním spár. Stropní trámy zdobí okosení s výběhy a vruby. Spáry mezi prkny záklopu i podhledu překrývají lišty profilované drážkami. Podlaha je tvořená širokými prkny. Plocha po odstraněných kamnech a chlebové peci je přetažena cementovou stěrkou. Podélná roubená příčka mezi oběma prostory je přisazena při štítové obvodové stěně ke svislému sloupku. Prostup odstraněné pece vnitřní příčkou je vymezen omítanou vyzdívkou, navazující na stěnu síně, respektive zdivo v pozici někdejší černé kuchyně. Vstup do světničky lemovaný trámkovou zárubní s obložkou se přimyká k této pecní zdi. Stěny v boční světničce jsou opatřeny vápennými nátěry. Ze samotné světnice je navíc zhruba ve třetině délky směrem ke štítovému průčelí oddělena obytná místnost za bedněnou příčkou. Hospodářský díl je dvoutraktově uspořádán, přičemž chlév odděluje od zadní (severní) komory vložená cihelná příčka se zbytky omítek a vápenných nátěrů. Hladina podlahy zadní komory je vůči vedlejším prostorům zvýšena. Zastropení celého hospodářského dílu představuje opět jednoduchý prkenný záklop ložený přes dvojici stropních trámů. Při vnitřní straně obvodové cihelné zdi chléva se pod průběhem stropních trámů dochoval horní trám původní roubené stěny. Sklep je mělce zapuštěný prostor pod zadní (severní) komorou. Valenou klenbu rozeznatelnou s dochovaného náběhu a otisků čel nahradil záklop podlahy komory ložené přes příčné trámy. Do podkroví se vstupuje schodištěm z jihovýchodního koutu síně. Prostor je funkčně rozčleněn příčnými bedněnými příčkami do tří dílů. Nad světnicí je situován seník, obsluhovaný manipulačním vikýřem. Pochozí plochu tvoří vrstva hliněné izolace na prknech záklopu stropu. V rozsahu síně a hospodářského dílu je umístěna trojice komor s bedněnými stěnami a menší komunikační prostora přimknutá k tělesu tahového komína, od kterého jsou nasazeny žebříkové schody vedoucí do volné půdy v druhé úrovni krovu. Podlahu tvoří prkna se zbytky hliněné izolace. Nad stodolou se nachází otevřený úsek krovu. Krov je hambalkový, o jedné úrovni hambalků se středovou stojatou stolicí. Tvoří ho patnáct příčných vazeb a to včetně dvojice vazeb štítových. Jednotlivé vazby sestávají z dvojice krokví na spodních koncích těsně osedlaných na okapové vaznice a spojených ve vrcholu na ostřih. Okapové vaznice dosedající na konce stropních trámů, které jsou těsně vysunuté vůči obvodové stěně o vlastní šířku trámu. Asymetrické rozšíření půdorysu obytných prostor si však vynutilo nastavení krokví námětky dosedajícími na mladší, shodně provedené okapové vaznice na zhlavích stropních trámů světnice. Původní okapové vaznice nesoucí krokve jsou v úseku světnice volně loženy přes stropní trámy. Hambalky jsou do krokví plátovány jednostrannou rybinou. Středová stojatá stolice zjednodušeně představuje rámovou konstrukci s prahem loženým na střed stropních trámů a pěti svislými sloupky a to včetně štítových vazeb, a vaznicí (horní ližinou). Stolice je v příčném směru zavětrována pouze přeplátováním dosedajících hambalků a propojením krajních sloupků s konstrukcí štítů pomocí pásků a vzpěr. Podélné ztužení je zajištěno pásky mezi sloupky a vaznicí. Konstrukci stolice částečně degradovala řada mladších zásahů. V úseku nad obytnou částí je odstraněn práh a vložena nová vaznice z řezaného trámu. Během těchto úprav byl také vyjmut druhý svislý sloupek od štítu. Zároveň je rozšíření doplněno o dvojici volně vložených bočních stojatých stolic využívajících řezaného dřeva a druhotně využité části odstraněné vaznice středové stolice. Práh stolice je odstraněn i v úseku nad síní. Rámy nesoucí bednění štítů sestávají z vazného trámu loženého přes okapní vaznice. Krokve ve štítových vazbách jsou tedy naplátovány do konců tohoto vazného trámu. Mezi hambalek a vazný tram je vložena středová vodorovná rozpěra přeplátovaná přes krokve a krajní sloupek příčné vazby stojaté středové stolice. Ten doplňuje dvojice postranních svislých sloupků začepovaných mezi vazný trám a hambalek s plátem přes středovou rozpěru. Středový sloupek je v příčném směru zajištěn patní dvojicí šikmých pásků a horních vzpěr probíhajících naplátovaných přes hambalek do horní části krokví. Plochy štítů nevykazují pozůstatky výplní hrázděných polí a v současnosti jsou zaklopeny jednoduchým svislým bedněním. Eternitové šablony jsou kladeny na plné bednění. Tesařské značení se uplatňuje v místech osazení jednotlivých prvků příčných vazeb a v samostatné řadě v konstrukci středové stolice. Příčné vazby jsou značeny od západního štítu v počtu třinácti vazeb (bez štítových vazeb). Při pohledu od západu je levá část příčné vazby značena svislými záseky (značení římských čísel používá kombinace IIIIIII i VII) a v pravé části dlátem vyseknutými trojúhelníčky s oblou přeponou. Značené jsou spoje krokev-okapní vaznice a krokev-hambalek, a to převážně v pohledu od západního štítu. V případě středové stolice je dohledatelné značení v podobě ostrých trojúhelných záseků. Systém značení zde však není zcela čitelný a pravidelný. Nejspíše byly značeny svislé sloupky ve směru od západního štítu a další číselnou řadou spoje mezi sloupky a pásky. Stodola je situována pod společnou střechou domu a dodržuje historickou šířku jeho půdorysu. Obvod stodoly tvoří trojice hrázděných stěn přisazených k roubené hmotě hospodářského dílu. Boční stěny stodoly jsou v exteriéru pobité svislým bedněním. Zároveň jsou obě narušeny vložením mladších vrat. Východní stěnu ve štítovém průčelí zakrývá jednoduchý objekt dřevníku s pultovou střechou. Horní věnec rámové konstrukce stodoly tvoří průběh pozednic krovu a příčná horní ližina východní stěny. Rám vynáší čtveřice nárožních sloupků začepovaných do pozednic. Příčná ližina doplněná čepovaným středovým sloupkem je v krajích jednoduše naplátovaná na část horních zhlaví nárožních sloupků pod průběh boční pozednice. V ploše východní stěny doplňují trojici svislých sloupků pásky, přeplátované přes středové paždíky, které jsou rovněž začepované mezi nárožní a středový sloupek. Pásky jsou napojeny na sloupky i horní ližinu rybinovým plátem jištěným dřevěnými kolíky. Práh rámu východní stěny byl v průběhu času odstraněn a středový sloupek podkládají provizorní patky z plochých kamenů. Přítomnost prahu indikují jen prázdné dlaby patních pásků sloupků. Část dochovaných výplní stěny tvoří hrubě opracovaná tyčovina zasunutá do vysekaných drážek ve vodorovných prvcích, respektive jamek prvků šikmých. Hliněná mazanina s příměsí slámy se dochovala jen ve vnitřním líci stěny. Z konstrukce bočních stěn zůstaly nárožní sloupky začepované mezi práh a pozednici. Sloupek severozápadního nároží byl však nahrazen v souvislosti s vložením vrat mladším trámkem. Zbylý sloupek a také pozednice mají na vnější straně prázdné dlaby po rybinových plátech pásků. Rovněž odstraněné středové paždíky zanechaly ve svislých prvcích dlaby po čepovaném spoji. Práh je pro pozdější usnadnění vjezdu v ploše seříznut na úroveň terénu. Konstrukce bočních stěn nenesou stopy po výplních.