dům

Dům se nachází v jižní části obce na parcele mezi pravým břehem řeky Smědé a průjezdní silnici, přičemž se východním podélným průčelím obrací ke komunikaci oddělené pruhem předzahrádky. Patrový převážně zděný dům obdélného půdorysu rozšiřuje přístavba přiléhající k západnímu podélnému průčelí. Na roubenou světnici domu navazuje ve vertikálním směru rámová konstrukce patra vynášená nad světnicí podstávkou. Vnitřní uspořádání je dílem dlouhodobého vývoje, přičemž na tradičně trojdílnou dispozici se světnicí, síní a hospodářským dílem přiléhá jednoprostorová stodola a další samostatně přístupný obytný prostor. Roubení obytného dílu spočívá na nízké omítané podezdívce. Jednotlivé trámy roubení jsou v nárožích provázány jednoduchými rybinovými pláty. Spáry vyplňuje obligátní bílená hliněná vymazávka. Hmotu hrázdění patra vynáší podstávková konstrukce přičemž nosné sloupky jsou průběžné a jsou začepovány do horní ližiny hrázděné stěny patra. Ze sloupků vycházejí dvojice šikmých pásků začepovaných do vodorovné rozpory sloupků podstávky. Pásky a rozpora jsou částečně probrány do segmentového oblouku. Plocha hrázdění patra se v každém poli vymezeném svislým průběžným sloupkem a horní a dolní ližinou skládá z dvojice vodorovných (podokenních a nadokenních) paždíků a dvou svislých sloupků doplněných navíc po stranách každého pole šikmými vzpěrami. Veškeré prvky hrázdění jsou načepované a navzájem přeplátované. Spoje jsou jištěné dřevěnými kolíky. Na jižní štítové stěně je horní ližina hrázdění doplněna dřevěnou profilovanou římsou. Výplně hrázdění jsou nataženy vápennými bílenými omítkami. Na západním průčelí hrázdění kryje svislé bednění. Okenní otvory osazené jednoduchými dovnitř otvíravými okny členěnými do kříže lemují jednoduché obložky. Na západním průčelí jsou dochována okna členěná do šesti tabulek. Zbylá část domu je v celé hmotě zděná a hladce omítnuta, přičemž plochy fasád člení jednoduché lizénové rámce s oblinami. Okenní otvory a vstupy včetně vjezdu do stodoly lemují jednoduché štukové šambrány a dílem bílená kamenná ostění. Dvorní přístavba je hladce omítnutá s výrazným soklem z hrubě strukturované omítky. Vstup na východním podélném průčelí je osazen v kamenném bíleném ostění. Rámové dveře doprovází segmentově zakončený nadprahový světlík. Vstup do druhého obytného dílu se nachází na severním štítovém průčelí. Opět jej lemuje jednoduché bílené kamenné ostění. Další dva vstupy na dvorní přístavbě jsou osazeny mladšími dveřmi. Vstupy doprovázejí místně charakteristická úzká prosvětlovací okénka. Jižní štít představuje rámová konstrukce v podobě první štítové vazby s omítanou výplní. Severní štít je zděný a hladce omítaný. Střecha domu je sedlová přetažená ve shodném sklonu nad dvorní přístavbu. Plochu kryjí pálené tašky bobrovky. Východní stranu střechy člení pětice volských ok se zděnými čely. Západní stranou střechy prostupuje v horní části dvojice volských ok a dvojice sedlových vikýřů nad dvorní přístavbou. Dochovaná je i dvojice předválečných hromosvodů. Dvojice hrubě omítaných komínů prochází nad obytnými částmi těsně pod západní hranou hřebene střechy. Tyto komíny doprovází třetí komín z režného zdiva přistavěný vně severní strany přístavby. Hlavním vstupem z východního podélného průčelí se vstupuje do plochostropé síně s omítaným podhledem. Podlahu pokrývá cementová dlažba v šachovnicovém rastru. Vpravo od vstupu je nasazeno bedněné schodiště do patra. Pod ním je umístěn vstup do někdejšího hospodářského dílu a dále dveře do sklípku. Na konci průchozí síně se v stupuje do prostoru dvorní přístavby. V jižní stěně síně jsou umístěny vstupy do světnice a světničky vydělené z obytného prostoru vnitřní příčkou. Mezi těmito vstupy je situovaná část tělesa černé kuchyně uzpůsobené pro tahový způsob odvodu kouře. Světnice rozdělená vnitřní podélnou příčkou je zastropena prkenným záklopem. Přičemž jak záklop, tak stropní trámy jsou zdobeny jemnou drážkovou profilací doplněnou u trámů výběhy a okosením. Zbylé prostory včetně přístavby jsou vzájemně propojeny v poměrně komplikovaném schématu daném dlouhodobým vývojem. Sklep umístěný pod hospodářským dílem představuje valeně zaklenutý prostor. Vzhledem k nestabilnímu podloží v blízkosti řeky je sklep poměrně mělký a část přesahující půdorys domu vystupuje v prostoru přístavby v podobě zděného bloku. V patře nad obytným dílem přízemí je situována dvojice obytných místností přístupných z horní síně, na kterou navazují další zobytněné prostory nad hospodářským dílem. Samostatná obytná jednotka v severním dílu domu je tvořena vlastní síní, obytnou místností v přízemí, záchodem i sklípkem. Schodištěm do patra jsou přístupné další obytné prostory. Jednoduchý hambalkový krov je vyztužen dvojící stojatých stolic.