dům

Dům čp. 115 ve Vysoké Lípě stojí na téměř obdélném půdorysu, je přízemní, podsklepený se sedlovou střechou. K jihovýchodnímu podélnému průčelí je ve střední části vynesena podkrovní světnička, k severozápadnímu průčelí pak bedněný přístavek zádveří. Společně tak v podstatě tvoří křížový typ střechy. Jde o celoroubený dům s podstávkou zasazený do terénní nerovnosti. Celý dům stojí na kamenné podezdívce z kyklopského zdiva, konstrukce domu je roubená, střecha a podkrovní světnička jsou vyneseny jednoduchými podstávkami. Dřevěné prvky mají hnědou povrchovou úpravu, mezi trámy je použita světlá mazanina. Hlavní jihozápadní štítová stěna je tvořena dvěma poli podstávek prolomenými na výšku dvojicí oken. Okna jsou obdélná, dvojitá dvoukřídlá, členěna do šesti tabulek. Kolem každého okna je prostá dřevěná šambrána a parapet má dekorativně zaoblené konce, s bílou povrchovou úpravou. Osově jsou umístěna okna ve štítu, která jsou širší než okna v přízemí, jednoduchá a šestitabulková. Štít je opticky rozdělen do dvou etáží, spodní zabírající dvě třetiny plochy štítu je bedněna jednoduše, svisle, horní je pak bedněna klasovitě na střední lištu. Ve vrcholu štítu je umístěno malé obdélné, půlkulatě zakončené, dvoutabulkové okénko s drobnou šambránou. Ta je stejně jako krycí lišty patřena bílou barvou. Jihovýchodní podélné průčelí je tvořeno z každé strany polem podstávky, uprostřed je pak postavena rozšířená část pavláčky, která je ohraničena trojicí podstávek. Ty v patře vynášejí „podkrovní světničku“, která zde byla používána jako ateliér. Na pavláčku je vstup ze zahrady po samostatném schodišti, a také přímo ze světnice z domu. Její plocha je opatřena lavičkou pro sezení a odpočinek, s výhledem na kopce Národního parku České Švýcarsko. Vstupní dveře z domu na pavláčku jsou obdélné, jednokřídlé, ve střední části s dvojicí dřevěných výplní, v horní pak se čtveřicí skleněných výplní. Mezi sloupky podstávek je umístěno dekorativně vyřezávané zábradlí imitující kuželky. Světnička je umístěna do krovu domu, prostě svisle bedněná s dvojicí širších dvoukřídlých, šestitabulkových oken. Ty mají prosté bílé šambrány a předsazené parapetní římsy. Štít má prostou klasovitou skladbu, na střední lištu. V obou polích podstávky je osazeno obdélné, dvojité dvoukřídlé okno, členěné do šesti tabulek, lemované prostou dřevěnou šambránou a předsazenou parapetní římsou, s bílou povrchovou úpravou. Roubení je na tomto průčelí opatřeno horizontálním prkenným obkladem. Severovýchodní zadní štítové průčelí je obráceno do zahrady a je prakticky totožné s hlavním štítovým průčelím. Dvojice podstávek i okna v přízemí ve štítu. Pouze v přízemí je roubení opět opatřeno horizontálním prkenným obkladem. Ve štítu pak nejsou lišty bednění bíle natřeny. Malé okénko ve vrcholu štítu je obdélné a dvoutabulkové. Severozápadní podélné průčelí je zleva tvořeno částí roubené stěny, na kterou navazuje bedněný přístavek zádveří, zakončený sedlovou střechou. Prosvětlení je zajištěno malými obdélnými okénky, a to jak v přízemí, tak v samotném štítu. Ten je jednoduše svisle bedněn. Na západní straně na přístavek navazuje samotný obdélný bedněný vstup, který je zakončen krátkou pultovou střechou. Vstupní dveře do domu jsou obdélné, jednokřídlé, ve střední části s dvojicí dřevěných výplní, v horní pak se čtveřicí skleněných výplní. Jižní část průčelí je bez podstávky, roubení je chráněno horizontálním obkladem. Sedlová střecha je dnes pokryta střešním asfaltovým šindelem (tzv. Tegolou) imitujícím původní břidlicovou krytinu, která jím byla nahrazena.