dům s věží

Samostatně stojící zděný omítnutý přízemní dům (s obytným podkrovím) s patrovou věží je situován při silnici Praha-Teplice. K domu obdélného půdorysu přiléhá k JZ nároží původní hranolová věž s hladkou kordonovou římsou, hlavní římsou s konzolkami a cimbuřím. Hlavní V průčelí domu, otočené ke komunikaci, je celkem o osmi osách. Uprostřed vyniká střední část o třech osách, vymezená lisénami a zakončená trojúhelným štítem. Přízemní obdélné okenní otvory rámované šambránami mají přímou profilovanou nadokenní římsu. Podélně obdélné menší okenní otvory v podkrovní nadezdívce rámují ploché šambrány. Ozdobná okna jsou sdružená podvojná, místy rozměrnější potrojná (ve V a J průčelí). Průčelí zakončuje profilovaná korunní římsa. K V průčelí věže přiléhá novodobý přístavek, v patře pavláčka, k S průčelí věže schodiště. Sedlovou střechu kryje novodobá krytina. Na S straně k domu přiléhá přízemní stavba. Dům se zahradou je obehnán nízkou zídkou s kovovým plotem. Na J straně je pilířová brána s brankou (novodobé). Předmětem ochrany je dům s věží čp. 161 na vymezeném pozemku.