dům U Bílého lva

Dvoutraktová hl. budova+zadní křídlo ve tvaru L+ světlíkový dvorek Fasáda do Celeté ul.: čtyřosá, třípatrová, nárožní rustika, přízemí s novodobými prosklenými výkladci, plastická profilovaná kordonová římsa, dvě vystupující prosklené vitríny v 1.p., mezi nimi nápis "U bílého lva" a kartuše s bílým korunovaným lvem na červeném elipsovitém poli, rámovaná rostlinným dekorem a ukončená segmentově vyklenutou římsou, po stranách kartuše oválné reliéfy se zvířecími hlavami (pravděpodobně medvěda a tygra jako reklama kožešin?,v literatuře někdy označovány též jako lev a tygr). mezi 2. a 3.p. plochá patrová římsa, korunní římsa, trojúhelně ukončený štít s volutovými křídly, lisenový rám kolem sdruženého okna.