dům U Modré lišky

Dvoupatrový nárožní dům s kamenným stuhovým portálem ve 4. ose v přízemí, s letopočtem 1664 v nadpraží, plocha nad portálem zdobena dvěma kartušemi rámovanými rokokovým štukem. Horní obsahuje malbu Pražského jezulátka, dolní reliéfní domovní znamení - modrou lišku s vínem v tlamě. V patrech okna rámovaná stuhovými šambránami s uchy a kapkami, nad profilovanou korunní římsou zvalbená střecha s vikýřem nad čtyřosým podkrovím. Tříosá boční fasáda má obdobné členění jako hlavní. Dvorní průčelí tříosé., v 1. patře s nepodklenutou pavlačí. Na hlavní budovu navazuje boční jednotraktové dvorní křídlo, podsklepené dvojicí valeně klenutých sklepů. V přízemí trámové stropy, v pravé zadní místnosti klášterní klenba s výsečemi, při hlavním průčelí renesanční křížové klenby, při bočním stlačená klenba s trojúhelnými výsečemi nad okny. Při rekonstrukci v 90. letech 20. stol. odhaleny trám. stropy v přízemí.