dům U Tří andělů

Řadový tříposchoďový dům, s nízkým štítem nad třetím patrem. dům má renesanční jádro, s hloubkovou širokou střední zdí blíže pravé strany, se síní vlevo, s pravým dvorním křídlem. Raně barokní klenba v příz. dvorního křídla je rozdělena příčkou na domovní chodbu a prostory skladištního charakteru. Chodba je valeně klenutá, po pravé straně vzadu na ní navazuje vřetenové podkovovité schodiště, zčásti zaklenuté segmentově valenou klenbou staršího původu. V prvním patře je klenba valená s jedním párem trojůhelníků ve vrcholu styčných lunet s dosti vysokými hřebínky. Uliční fasáda je tříosá, přízemí uzavírá kordonová římsa, další římsy oddělují ve štítě podkrovní patro od volutového, segmentově zakončeného štítového nádstavce. na 1. ose zleva je vložen kamenný portálek se dvěma stupni, nad ním příčně obdélné zamřížované okénko nadsvětlíku. Okna rámují profilované šambrány, nasedající na přímé parapetní římsy. ve štítovém nádstavci je segmentově ukončené okénko, vykrajovaný obrys štítu opisuje štuková lišta. Obě dvorní fasády i sev. stranu dvora obíhají pův otevřené pavlače slitinovým zábradlím (novodobě zazděné a prosklené). Záp. stěnu dvora tvoří vysoká ohradní zeď.