dům U Tří zlatých hvězd

V r. 1926 zřízen podkrovní ateliér podle plánů Františka Štorcha. Řadový dům leží na hloubkové parcele, která proniká celým blokem, při ponechání dlouhého ale úzkého západního dvorku. Hl. čtyřosá dvoupatrová fasáda s výraznou klasicistní úpravou se obrací do Malostranského nám. Přízemí s kvadratickou rustikou, se otevírá dvojicí arkád. Přízemí odděluje až průběžná parapetní římsa zdobená vejcovcem, stejný ornament se uplatňuje jako šambrána oken 1. p. Ta navíc chrání přímé římsy (ve spodní části s listovcem) vynesené ankonami. V úrovni parapetu bočních oken a spojených parapetů středních oken 2. p. jsou vpadlá pole (s bustami, s orly, jejichž reliéfy střídají Eskulapovy hole. Okna 2. p. spočívají opět na průběžné podokenní římse zdobené motivy listů. Bohatě profilovaná korunní římsa zdobená listovcem je vynesena konsolami, které střídají mutuly v podobě roset. Čtyřosé dvoupatrové průčelí na Tržiště má zvýšený suterén. Tato jižní fasáda je rovněž klasicistní, ale silně zjednodušena. Interiéry suterénu a přízemí jsou klenuté (gotické, renesanční, barokní a klasicistní klenby). Místnosti v patrech jsou vesměs plochostropé (zčásti s fabiony, rozetami, profilovanými římsami). /podle: UPP-Malá Strana, ed. P. Vlček, Academia, Praha 1999/