dům U Zlaté lilie

První zmínka z r. 1402. Před r. 1400 zde vznikl dvoupatrový kamenný objekt, později přibylo zadní gotické třípatrové stavení (zachovaný krov). V renesanci nastaveno 3. a 4.p. (dochovaný krov). Raně barokní úprava K. Dientzenhoferem před r.1698 pro chirurga Romana Georga Buresche von Greifenbach, zvýšeno dvorní křídlo, nové schodiště, upravena hl. fasáda (dochována ostění oken). Pozdně barokní úprava a další přestavba již v raném klasicismu, z r. 1801, provedl Z. Fiegerth - výrazně upravil horní partie barokního průčelí. Koncem 50. let 20. stol. (K. Hilbert) rekonstrukce přízemí hl. budovy, obnoveny nově nalezené detaily středověkého původu. Čtyřpatrový řadový dům je situován na úzké parcele, která se do hloubky lehce rozšiřuje a na konci zabíhá za sousední čp. 459. Za hl. budovou vlevo položen malý dvorek, vpravo třípatrové jednotraktové dvorní křídlo a zadní třípatrové a dvoutraktové stavení. Do malého nám. je dům orientován úzkou, převýšenou dvouosou fasádou. Parter nově rekonstruován do gotické podoby: vlevo s lomeným kamenným portálkem vchodu, z větší části novodobým, vpravo s širokým segmentovým výkladem někdejší lékárny, rovněž částečně nově doplněný. Čtyřpatrové průčelí s atikovým nefunkčním polopatrem vzniklo postupně, složeno z různorodých prvků. Dientzenhoferově zásahu lze připsat nárožní bosáž a ostění oken, v 1. a 2.p. s uchy a kapkami, charakteristickými pro 17. stol. Nadokenní římsy a výzdoba suprafenester odpovídá 2. pol. 18. stol., včetně vystupujícího pásu, který vertikálně spojuje okna všech pater. Atikové polopatro je mladší (1801?), odděluje jej zkomolená římsa, která je zbytkem dřívější hl. římsy. Dvorní fasády upravil Fiegerth. Sklepy jsou gotické, včetně zachovaných valených kleneb a obvodových zdí hl. budovy až do úrovně 2. p. Zadní dvorní stavení má gotický původ a středověké je i obvodové zdivo až do 3. p. Předním traktem zadní budovy prochází dvouramenné schodiště, pův. raně barokní, nověji upravené Fiegerthem. V plochostropých patrech se někde zachovaly druhotně užité barokní detaily (výplně dveří, kování), v části pak klasicistní. Klasicistní je rovněž zábradlí schodiště při půdě, krov vznikl již při renesančním zvýšení domu, i když je typově gotický.