dům U Zlatého hroznu

Domy čp. 267 (U Zlatého hroznu) a čp. 516 (v místě býv. Újezdské brány) spolu historicky i stavebně úzce souvisí. Dnes je podle katastru nemovitostí čp. 516 pouze na parcele č. 9; dříve označováno jako čp. 516 také jižní část parcely č. 8 (tedy dnešní čp. 247). Čp. 267: Dům "U Zlatého hroznu", gotický, přestavěný renesančně, raně a vrcholně barokně. Dnešní vzhled, podmíněný moderní rekonstrukcí, vzešel z pozdně barokní přestavby kol. r. 1769. Dům stojí v exponované poloze při hl. malostranském tržišti a v bezprostředním sousedství bývalé městské brány (Újezdské). Dvoupatrový dům s podkrovím zaujímá velmi dlouhé a úzké městiště bez vlastního dvorku. Hl. dvojosým průčelím se obrací do náměstí. Fasáda má velmi bohaté článkoví pozdně barokní (základní koncepce pochází z renesanční stavby (sdružená okna)). Přízemí se otevírá obloukem loubí. Nároží, v nižších podlaží zesílené zešikmeným tarasem, pokrývá kvadratická rustika. Jednodušší fasáda se obrací do Karmelitské ul., vlevo v zakřivené a členitější části průčelí je začleněn objekt čp. 516. V interiérech dochovány malované stropy, aj. Čp. 516: Dům z poč. 19. stol. stojí v místech býv. Újezdské brány při raně gotických hradbách; postupně byl přestavován. Historie čp. 516 úzce souvisí s čp. 267, ale i s čp. 301. Objekt je komunikačně svázaný s čp. 267. /podle: UPP-Malá Strana, ed. P. Vlček, Academia, Praha 1999/