dům U Zlatého klíče

Nárožní dům na úzké nepravidelné parcele mezi Králodvorskou a Jakubskou; je dvoupatrový dvoutraktový; na místě dvou dvorních křídel dnes dvorek. Hl. budova se obrací fasádami do Králodvorské ul. a do úzké spojovací uličky k Jakubské. Obě jsou z r. 1870, pětiosé, jednoduše členěné plochými římsami. Do nároží domu v úrovni 1. p. vložena koncha s kamennou sochou sv. Jana Nep. ze 2.čtvrti 18. stol. Přízemí obou fasád znehodnotila novodobá úprava. Okna 1. p. s přímými římsami, plochými šambránami a parapetními římsami. Okna 2. p. s průběžnou parapetní římsou, podloženou pod okny konsolkami. Boční dvouosá fasáda záp. křídla je hladká, bez členění, jen přízemní okna lemují hladké široké šambrány. Vlevo úsek hladké zdi přízemního vých. křídla. Dvorní fasády hl. budovy a záp. křídla mají v 1. p. pavlače na kamenných krakorcích, opatřenou klasicistním zábradlím s motivem přetínajících se půlobloučku. Podsklepena pouze hl. budova, suterén se půdorysně shoduje s přízemím. Celou šířku domu při ulici zaujímá velký gotický sklep zaklenutý valeně, kterému odpovídají ve dvorním traktu dva menší sklepy s mladší valenou cihlovou klenbou. V přízemí je po levé straně průjezd zaklenutý zčásti segmenty (1869), zčásti valeně (po 1689). Vpravo mají místnosti segmentové klenby, oddělené pasy na přízedních pilířích. Na hl. budovu navazuje v záp. části dvorní křídlo schodištěm na oválném půdoryse (1870). 1. a 2. p. má shodnou dispozici, prostory jsou plochostropé s fabionovými stropy, pouze v nárožní místnosti zdobí strop jednoduché obdélné zrcadlo, lemované lištou. Dveře jsou pozdně klasicistní s profilovanými zárubněmi a výplňovými dvoukřídlými dveřmi.