dům zv. Nadsklepí

Výrazná pohledově se uplatňující volně stojící budova v současné době kina Nadsklepí. Původní stavba na obdélném půdorysu delšími stranami sedmiosými a kratšími trojosými. Hlavní průčelí směrem k hlavní komunikaci na okraji Milíčova náměstí je členěno výrazně horizontálně v podobě hladké fasády s úzkou oběžnou kordonovou římsou mezi zvýšeným přízemím a prvním patrem a profilovanou korunní římsou ve vrcholu. V šíři středních tří os je mírně předsazen mělký rizalit ve vrcholu zakončený nízkým širokým trojúhleným ořímsovaným frontonem dříve s novodobým sgrafitem. Na čelní straně v úrovni přízemí v roce 1888 představeno přístupové trojramenné schodiště a otevřený vstupní vestibul s trojicí obdélných oken na čele a po stranách s prosklenými pravoúhlými dveřmi. Na úrovní prvního patra vystřídala nad vstupním vchodem balkon s litinovým zábradlím terasa s pevným zděným zábradlím. Schodiště vyrovnává teréní nerovnost, patrnou u pohledově pravé Mesenského přístavby stálé jevištní scény výškově dvoupatrové v duchu původní stavby. Přízemí i první patro je členěno pravoúhlými okenními otvory se segmentovým ztlačeným zaklenutím a osazených dřevěnými dvoukřídlými okenními konstrukcemi s pevným poutcem šestidílné osnovy. Objekt je završen nízkou sedlovou střechou s linií hřebene souvisle s uliční čarou. Za objektem vede dochovaný úsek městského opevnění. Pod objektem a v okolí původní pivovarské sklepy. Odtud název Nadsklepí.