evangelický kostel

Půdorys kostela tvoří latinský kříž s krátkými rameny mezi nimiž a lodí a pravoúhlým presbytářem jsou vestavěny drobné přístavky a ze severní strany přízemní objekt. Stavba spočívá na soklu z obdélných kamenných kvádrů. Hlavní průčelí tvoří osová mohutná hranolová věž, k níž jsou z každé strany do poloviny její výše přistavěna šneková schodiště prolomená po celé výšce úzkými obdélnými okny, místy doplněnými o nadokenní římsy a zakončena zvonovou střechou. Hlavní vchod je zvýrazněn čtyřikrát odstupňovaným ustupujícím geometrickým portálem s profilovanou lištou v každém stupni a kamennou deskou s nápisem v tympanonu. Nad ním se nachází obdélné okno s barevnými okenními tabulkami, zasazené ve zkosených špaletách, s profilovanou nadokenní římsou a s geometrickou šambránou. Dvoupatrová věž je v každém patře horizontálně členěna bohatě profilovanými kordonovými římsami. Nároží obou pater jsou provedena s pilastry s pásovou bosáží, ze západní strany zdvojenými. První patro západního průčelí věže vertikálně zvýrazňují dvě úzká obdélná okna zasazená v hlubokých zkosených špaletách a vertikálních pásech vybíhajících z patrové římsy, ve druhém patře jsou umístěny kruhové hodiny s římskými číslicemi. Severní a jižní průčelí druhého patra věže člení totožně pojaté okenní otvory jako na její západní straně. Do plechové střechy věže je z každé strany zasazen obdélný vikýř s probranými bočními stranami, který ze západní a východní strany nese strmý zvlněný štít, ze severu a jihu je zastřešen poloviční valbou. Boční průčelí lodi jsou jednoosá, prolomená obdélným okenním otvorem ve skosených špaletách, s nadokenní římsou a v omítce provedenou geometrickou šambránou. Totožně jsou řešena i boční ramena a závěr pravoúhlého presbytáře, které jsou zakončeny mohutným zvlněným štítem ve spodní třetině pročleněným profilovanou římsou, na níž se zdola napojuje trojice malých obdélných okének (střední je slepé) opět ve skosených špaletách a s geometrickými šambránami. Loď je završena sedlovou střechou, v závěru se třemi stranami jehlanu, spočívající na zdvojené profilované hlavní římse. Boční ramena a presbytář kryje sedlová, bobrovková střecha.