evangelický kostel

Kostel stojí na severovýchodním konci obce mimo její hlavní intravilán. Stojí v blízkosti hlavní silnice I/33 vedoucí z Jaroměře do Hradce Králové a železniční tratě vedoucí stejným směrem, na jižní straně místní komunikace vedoucí z Jezbin do Černožic. Kostel je natočen v ose severozápad – jihovýchod, kněžištěm je orientován k jihovýchodu. Jeho poloha je přizpůsobena intravilánu obce a uvedeným komunikacím. Jednolodní kostel orientovaný ve směru severozápad – jihovýchod. Na severozápadní vstupní straně je ukončen hranolovou věží s jehlancovou střechou, na jihovýchodní straně obloukovým odsazeným presbytářem. Hmota lodě je na nárožích zvýrazněná rizality se sedlovými stříškami orientovanými kolmo ke hřebeni hlavní sedlové střechy nad lodí. V severním a západním koutě mezi lodí a věží jsou hmotově nižší polygonální schodišťové rizality. Ve spodní části stavby je po celém jejím obvodu sokl vyzděný z pískovcových bloků završený profilovanou římsou. V přízemí jsou ve všech rizalitech ve zvýšené poloze vstupy s hranolovým kamenným ostěním, dveře v nich jsou jednokřídlé rámové konstrukce s dobovým historizujícím kováním a vnějšími křížovými závěsy. Ke vstupům vedou pískovcové schody, před některými jsou odbourány. V úrovni nadpraží vstupů, a pod okenními parapety, obíhá celý objekt profilovaná kordonová římsa zhotovená z nažloutlého pískovce. Nad všemi vstupy je římsa obloukově vzedmutá, takže nad vstupy v rizalitech vytváří tympanony s nadsvětlíky, v současné době zaslepenými. Nad hlavním vstupem ve věži obíhá pískovcový portál s hladkou profilací. Nad tímto vstupem je na kordonové římse volutová konzola s kalichem. Dveře hlavního vstupu jsou dvoukřídlé rámové v historizujícím provedení, s kazetovými výplněmi zvýrazněnými vyřezávanými květy. Nároží věže jsou zvýrazněna nárožními opěrnými pilíři završenými kamennými sedlovými stříškami. Všechna průčelí jsou završená kladím, které jej v přímé návaznosti obíhá. Architráv kladí tvoří nízká pískovcová vyžlabená římsa s okapním nosem, vlys je hladký bez výzdoby, římsa kladí je zároveň korunní římsou. Nárožní rizality jsou nastaveny trojúhelnými štíty završenými rovněž korunními římsami, ve štítech jsou obloukově završené půdní větráky. Obloukově završená jsou i výškově obdélná okna do lodě s železnými rámy a olověnými vitrážemi – v každém průčelí včetně presbytáře tři. Nad vstupy jsou rozety vyplněné rovněž vitrážemi, lemované šambránami z nažloutlého pískovce. Výškově obdélnými obloukově završenými okny jsou osvětlená i schodiště v koutových rizalitech u věže. Plocha fasád všech průčelí je hladká s monochromním okrovým nátěrem. Věž je nad úrovní lodě kostela dvouetážová završená pískovcovou korunní římsou a jehlancovou střechou. Obě etáže jsou odděleny pravoúhle zalamovanou pískovcovou římsou. Ve spodní úrovni jsou čtvercová zrcadla s hodinovými ciferníky, v horní etáži obdélná zrcadla završená zubořezem, v zrcadlech jsou žaluziová zvonová okna.