evangelický kostel

Areál kostela je umístěn v centru obce při hlavní průjezdní komunikaci nedaleko odbočky na Rovné. Orientován je ve směru Jihozápad – severovýchod. Stavba je omítaná světlou omítkou, krytá patinovanou měděnou krytinou. Kostel je umístěn na obdélníkové zahradě obehnané oplocením s nízkou zídkou se sloupky a výplní. Kostel stojí na obdélníkovém půdorysu, z jihovýchodní strany vybíhá hranolová věž. Přístupný je po několika stupních z jihozápadní strany. Stavba je postavená ve druhé polovině 19. století ve stylu klasicizující římské neorenesance. Střecha stavby je sedlová s měděnou krytinou. Hlavní průčelí je na štítové jihozápadním straně tvořené je jónským portikem se čtveřicí sloupů/pilastrů s vysokým soklem, se třemi osami v interkolumniu vyplněnými vždy jedněmi dveřmi a jedním oknem. Hlavice sloupů jsou jónské, mezi hlavicemi jsou štukové festony. Nároží stavby obsahuje pilastr s dórskou hlavicí. Kladí je ploché s nápisem: PRAVDA PÁNĚ VÍTĚZÍ. Tympanon je vyplněn kruhovým oknem, ve vrcholu je místo akroterie kalich. Dveře průčelí jsou přístupné po schodišti. Výplně jsou dřevěné dvoukřídlé s nadsvětlíkem. Křídla jsou tvořena kazetami s čtvercovým a kruhovým motivem. Boční průčelí jsou symetrická, celkem sedmiosá. Ve druhé ose od jihozápadu je mělký rizalit s tympanonem, rámovaný dórskými pilastry. Zbytek okenních os je rámován rovněž pilastry, nahoře s profilovanou římsou a jednoduchým kladím, zdobeným kruhovým motivem vyvedeným v omítce. Okna jsou výrazně na výšku obdélná s kruhovým záklenkem. Výplně jsou dřevěné dělené na obdélníkové tabule. Severovýchodní průčelí je bez výraznějších ozdob. Pod římsou se zubořezem je malý čtvercový otvor. V tympanonu je kruhové okno. Vpravo je zhruba v jedné třetině Třípodlažní schodišťový kubus s dveřmi a dvěma okny. Ukončený plochou střechou a výraznou římsou. Věž kostela je hranolová s jehlancovou střechou krytou měděnou krytinou. Stěny věže jsou rámovány pilastry, mezi nimiž se na všech čtyřech stranách nachází na výšku obdélné okno se segmentovým záklenkem s výplní z dřevěných žaluziových lamel. Nad oknem je vždy hodinový ciferník. Římsa věže je profilovaná a doplněná zubořezem. Ve čtyřech střešních rovinách jsou malé zděné vikýře s dřevěnou výplní s lamelami. Vikýře jsou rámovány pilastry s trojúhelným frontonem. Vrchol věže je s kruhovou profilovanou hlavicí, z níž vybíhá hrot s cibulí.