fara

Zděný patrový objekt bývalé farní budovy s ohradní zdí a hospodářskými budovami je vystavěný na obdélném půdorysu poblíž kostela Povýšení sv. Kříže, severovýchodním směrem uprostřed obce. Hlavní vstup do objektu s průchozí chodbou do prostoru dvora je od JZ strany, osazený kamenným orámovaným portálem s ušima a kapkami, v nadpraží se vsazeným vrcholovým klenákem. Nad supraportou pískovcový erbovní štít s volutovými ornamenty a korunkou hrabat Šliků a Kolovratů. Průčelí stavby s vystupujícím rizalitem. Po obvodu stavby nízká kamenná podezdívka z pískovcových bloků, nároží objektu zaoblena. Přízemí od 1. NP odděleno obvodovou plochou pásovou kordonovou římsou, která mírně vystupuje z hladké omítky. Korunová široká římsa je široká, přesahující nosné zdi, bohatě profilovaná. Identická okna stavby jsou osazena v kamenných šambránách s profilovanými parapety a nadokenními římsami. Křídla oken dřevěná, dělena do kříže, v přízemí kryta kovanými mřížemi. Krov objektu valbové střechy s bedněním, krytinou novodobé čtvercové šablony tmavě šedé barvy. K nároží farní budovy je přistavěna ve směru ke komunikaci (k SZ straně) kamenná ohradní zeď s hospodářským objektem, který vymezuje prostor nádvoří areálu. Ohradní zeď je osazena vjezdovými dvoukřídlými vraty uchycenými v hranolových pilířích o výšce 250 cm (vrata jsou novodobá, plechová), je vystavěna z pískovcových kvádrů o výšce 160 – 220 cm, ukončena obdélnými pískovcovými deskami s přesahem. Částečně je ohradní zeď rozebrána k objektu novodobé stodoly, která se nachází v severní části areálu. Hospodářská budova farního areálu je vystavěna na obdélném půdorysu, štítová průčelí orientována ve směru S – J se dvěma vstupy z prostoru dvora, osazenými v kamenném ostění. Menší obdélná okna jsou kryta mřížemi a orámována pískovcovými plochými šambránami. Krov sedlové střechy s pálenou taškou uchycenou na latích. Západní okapová strana objektu je souběžná s komunikací, ve stěně jsou uplatněna tři obdélná okna ohraničena širokým kamenným ostěním, její nosná zeď lícuje s obvodovou kamennou ohradní zdí. K přednímu štítovému průčelí byly po r. 1995 přistavěny cihlové nosné zdi s pultovou střechou (novotvar), zadní štít byl po r. 1960 odbourán a stavba byla celkově zmenšena. Do objektu jsou uplatněny z dvorní části dva vstupy v kamenném ostění, menší obdélná okna jsou kryta mřížemi a orámována pískovcovými plochými šambránami. Přední část hospodářské budovy je částečně roubená s širokou vymazávkou spár a v minulosti sloužila jako sýpka, zadní část stavby byla upravena pro chov drobných hospodářských zvířat. Podlaha přední části s dusanou hlínou, původními dřevěnými vraty a částečně s dochovaným zámkem se štítkem. Stropy stavby z hrubě tesaných dřevěných povalů, jinde se záklopem. Okapová strana stavby s kamenným chodníkem zápraží ze sesazených pískovcových desek. Interiér farní budovy: Vstup do sklepa z průchozí chodby, který je sklenut valenými klenbami, přístupný po kamenném schodišti naproti vstupním dveřím v levé části chodby. Vstupní chodba (hala) je sklenuta valenou klenbou s pasy, po stranách chodby vstupy do obytných místností. Ze vstupní chodby vede dřevěné přímé schodiště se dvěma rameny přerušenými podestou do 1. NP. Obytné prostory v 1. NP s výraznými fabiony, podlahy dřevěné sesazené z širokých podlahových prken, popř. s jednoduše vyskládanými parketami do větších šachovnicových čtverců. Dřevěné dveře jsou osazeny v širokých zdobených veřejích, dvoukřídlé, zdobeny kazetami s původními zámky a kováním. Okna jsou dělena do kříže, s dřevěnými křídly, kaslíková. Zachovaná kovářská práce v prostoru chodby 1. NP u schodištového zábradlí. Krov objektu valbové střechy s konstrukcí ležaté stolice s profilovanými, tesařsky upravenými trámy. Krokve bedněny prkny.