fara

Fara je volně stojící trojkřídlá patrová zděná budova na půdorysu písmene „U“, na severní straně s kaplí. Jihovýchodní průčelí (směrem k náměstí T. G. Masaryka) je pětiosé, s trojosým, jen velmi mírně vystupujícím středním rizalitem,. Dolní část fasády je opatřena nízkým soklem. V přízemí všechny osy vyplňují obdélná dvojitá dvoukřídlá dřevěná okna. Vnější křídla, situována v líci, jsou rozdělena na tři tabulky, vnitřní pak rovněž. Mezi vnějšími a vnitřními okny jsou mříže – u oken v osách první, druhé a třetí zleva prosté, z vzájemně kolmých prutů, u zbývajících dvou oken pak zdobnější, esovitě zprohýbané. Kolem všech oken přízemí je profilovaná šambrána. První patro odděluje římsa, v horní části s profilací. V osách prvního patra se nachází pět obdobných oken, jako v přízemí. Na rozdíl od nich je však pod okny patra profilovaná parapetní římsa a šambrána, sahající jen k parapetní římse, má nad oknem a v horní části bočních stran navíc ještě úzký plastický pás, ukončený dole kapkou. Vnitřní křídla všech oken jsou dělena stejně, jako vnější. Průčelí završuje profilovaná hlavní římsa. Severovýchodní průčelí (do ulice Smetanovy) tvoří sedmiosá fasáda fary a na pravé straně pak presbytář kaple, která je k faře přistavěná. V přízemí fary jsou v ose první zprava dvě úzká okénka, členěná do tří tabulek nad sebou. Ve zbývajících šesti osách jsou podobná okna, jako v jihovýchodním průčelí - avšak s kamenným ostěním, na vnější straně s jednoduchou profilací (bez nátěru). Všechna okna jsou obdélná dvoukřídlá dřevěná, v osách první až čtvrté zleva mají vnější křídla v líci, rozdělena vždy na tři tabulky. Mezi vnějším a vnitřním oknem je mříž z esovitě zprohýbaných prutů. Okna v osách páté a šesté zleva jsou ve špaletě, pouze jednoduchá. Mají stejnou mříž, avšak umístěnou na vnější straně. První patro opět odděluje římsa. V pravé ose jsou dvě stejná okna, jako v přízemí, vnitřní okna jsou však vyplněná skleněnými cihlami. V ostatních šesti osách jsou stejná okna, jako v patře jihovýchodního průčelí. Na pravé straně se k faře napojuje kaple, uplatňující se v tomto průčelí svým třístěnným presbytářem. Jeho střední stěna je členěná pouze pilastry, nacházejícími se vždy na každé straně hrany nároží; stejné pilastry jsou i na ostatních dvou stěnách, až na styk kaple s budovou fary. Pilastry nemají patku, hlavici tvoří zalamovaný pás kladí. V bočních stěnách presbytáře je okno ve špaletě, nahoře zakončené segmentovým obloukem. Okno je dělené na šest tabulek (vždy po dvou třikrát nad sebou), všechny tabulky jsou patrně otvíravými křídly. Pod oknem je široký plechový parapet, svažující se směrem dolů. Okna mají jednoduchou vnitřní mříž. V horní části kaple se nachází prostý pás kladí, hlavní římsa kaple je poměrně bohatě profilovaná. Střecha nad presbytářem je stanová s námětkem, krytá taškami. Severozápadní průčelí (k parku) tvoří na levé straně kaple a vpravo pak fasáda fary. Loď kaple je členěná stejně, jako její presbytář – je zde i stejné okno. Loď má střechu společnou s farou; u přechodu lodi v presbytář se ve střeše nachází osmistěnná zvonička, krytá plechem (na straně k náměstí má černou barvu, na straně k parku zelenou). Její střecha je v dolní části cibulovitá, v horní přechází v jehlovou, vrcholící makovicí s křížem. Kříž má ramena ukončena drobným trojlistem, od křížení ramen diagonálně vedou krátké zvlněné pruty (vždy po jednom). Fasádu fary od kaple odděluje sdružený pilastr - podobný je i u pravého nároží. Ve střeše fary se nachází zděný vikýř, završený trojúhelným štítem a lemovaný římsou. V přední stěně vikýře je podávací otvor obdélného tvaru, nahoře s plochým segmentovým obloukem, uzavřený prkennými vrátky. Vikýř má sedlovou střechu, ve štítu je drobný obdélný větrací otvor. Dolní část severozápadní fasády fary je bez otvorů. V úrovni prvního patra jsou dvě okna stejná, jako okna v patře severovýchodního průčelí, s vnitřními mřížemi ze svislých prutů. Obdobný sdružený pilastr, jako mezi kaplí a farou, se nachází i na pravé straně této fasády. Stěnu ukončuje hlavní římsa stejná, jako u předchozích průčelí. Na jihozápadní straně (do dvora) se uplatňuje jak kaple, tak fara – společně tvoří půdorys tvaru písmene „U“. Na levé straně této dvorní kompozice je jihozápadní průčelí kaple. Sokl zde chybí, u obou nároží je opět pilastr a až směrem ven od pilastrů je tu i pás kladí. Uprostřed přízemí je kamenný portál s ušima a hlavním klenákem, nad nímž je ve štuku proveden ještě jeden podobný klenák. Vstup tvoří dřevěné dvoukřídlé rámové dveře, klasovitě bedněné (horní a dolní polovina mají směr vedení prken vzájemně zrcadlově obrácený), s kovanou klikou. Plochu přízemí člení lizénový rámec, uprostřed horního pásu (nad štukovým klenákem) s nízkým segmentovým obloukem, V patře, odděleném římsou, jsou dvě okna, stejná jako v patře severovýchodního a severozápadního průčelí (vnitřní mříž je pouze u okna v levé ose). Průčelí završuje hlavní římsa, obíhající – stejně jako mezipatrová - všechna následující průčelí. Jihovýchodní fasáda kaple je jednoosá, na levé straně s průběžným pilastrem a na pravé s lizénou. V přízemí je opět lizénový rám. Osu zde vyplňuje kruhové dvojité dřevěné okno, rozdělené křížem na čtyři tabulky. V patře je opět stejné okno, jako na předchozích průčelích, s vnitřní mříží. Střední část jihozápadního průčelí tvoří fasáda severovýchodního křídla fary - je trojosá, bez soklu. Okna v přízemí jsou obdélná dvojitá dvoukřídlá, s křídly rozdělenými na tři tabulky. Mají kamenné ostění a mezi vnějšími a vnitřními okny mříž z esovitě prohnutých prutů. V patře, odděleném římsou, jsou tři okna - opět stejná jako výše popsaná, bez mříží. Stejně je řešena i severozápadní dvorní fasáda fary, která je dvouosá. Okna jsou situovaná u obou nároží - levé zcela u rohu. Jihozápadní průčelí jihovýchodního křídla fary je v přízemí jednoosé, v patře dvouosé, bez soklu. V přízemí se nachází kamenný portál s ušima a vyvýšeným středem horní částí, v němž jsou dveře - obdoba dveří ve stejném průčelí kaple. Vstup je přístupný jedním kamenným stupněm. Vpravo od dveří jsou v dolní části fasády - těsně nad terénem - dva na šířku orientované větrací otvory s plechovými dvířky. V patře, odděleném římsou, se nad vstupem a vpravo od této osy nachází stejné okno, jako v patře ostatních průčelí. Fara má valbové střechy, kryté taškami. Ve střechách jsou tři komíny – po jednom v každé ze tří částí fary.