fara

Zděná omítnutá jednopatrová volně stojící budova na svahu pod farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Dům o 5×4 okenních osách, obrácen podélnou osou k cestě. Fasády členěné kordonovou římsou a profilovanou hlavní římsou. Obdélníková okna, vložená po dvou do lisénových rámů, s plochými štukovými šambránami. Pravoúhlý vchod v ose podélného průčelí. Střecha sedlová s valbou, krytina šindelová. Po obou stranách hlavního průčelí navazuje na budovu ohradní zeď, která vpravo od budovy je prolomena brankou a půlkruhově zaklenutým vjezdem.