fara u sv. Jana na Skalce

Areál bývalé administrace přiléhá jižně ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Areál tvoří: - hlavní budova čp. 1991 - zahradní pavilon východně od hlavní budovy - zahrada se zbytky sochařské výzdoby, s terasou, vstupním schodištěm, ohradní zdí. Hlavní obdélně disponovaná budova se hlavním průčelím obrací ke kostelu. Průčelí je asymetricky řešené, se středním rizalitem. Po levé straně dvouosé křídlo, po pravé straně jednoosé silně ustupující křídlo, před nímž je v přízemí představena loggie o třech arkádách. V patře nad loggií je terasa s balustrovým zábradlím. Hlavní polokruhově zaklenutý vstup doprovázen po stranách oválnými okénky. Nad nimi v patře serliovské okno. Střecha sedlová nad rizalitem mansardová. Ve střeše neobarokní vikýře, nad rizalitem trojúhelný štít. Uliční průčelí je čtyřosé, ve střeše složitěji komponovaný vikýř. Interiéry klenuté (valená klenba s výsečemi, segmentové, zrcadlové klenby). Z vestibulu do patra vede rozlehlé trojramenné schodiště. Na uliční průčelí navazuje ohradní zeď se schodištěm a vstupním portálem, která přejímá podobu ohradní zdi sousedního kostela. Nad vchodem reliéf sv. Jana Nepomuckého. Severně a východně od budovy navazuje zahrada s terasou. V zahradě naproti vstupu do hlavní budovy je umístěn pozdně barokní podstavec. Na jeho přední straně je nápis s chronogramem (dnes těžko čitelný). Nečitelný nápis je též na zadní straně. Na podstavci je umístěna mladší socha sv. Anny s P. Marií (19. stol.). V zahradě při zdi kostela leží těžce poškozená kamenná busta. Další relikt starší sochařské výzdoby je uložen v zahradě před vstupem do sklepních prostor kostela. Součástí areálu je také barokní pavilon na terasovitě vyvýšené části zahrady východně od hlavní budovy. Novodobě upraven. Na schodišti hlavní budovy se podle starého evidenčního listu měla nacházet socha sv. Jana Nepomuckého (asi dřevěná) od Ignáce Platzera z r. 1760, přenesená sem z kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce. V současné době se zde ale nenachází.