farní škola u sv. Jindřicha

Trojkřídlá patrová budova ve tvaru U je kryta sedlovými, v navázání zvalbenými střechami. Ul. fasádou se obrací ke kostelu sv. Jindřicha. Osmiosou fasádu člení plochý kordon a korunní římsa, v 1. p. jsou nestejně velká obdélná pole pod okny a mezi okny vyplněna obnoveným figurálním sgrafitem. V přízemí jsou dva vchody, napravo půlkruhově zaklenutý, pravoúhle orámovaný renesanční portálek s jednokřídlými dveřmi. Na portále ve středu stylizovaná růžice a po stranách dva znaky. Nad půlkruhem portálu nápis ANNO DO 1588. Nad přímou římsou nasazen obdélný světlík s kovanou mříží a nápisem. Jediný nevelký gotický valeně klenutý sklep se nachází pod pravým nárožím hl. budovy. Renesančním portálkem se vstupuje do valeně klenutého mázhausu, z něhož je po levé straně nástup na točité podkovovité schodiště a průchod k plochostropé učebně v levé části budovy. Po pravé straně mázhauzu je dvouramenné schodiště s křížovými hřebínkovými klenbami na podestách. Místnosti v dvorních křídlech jsou převážně valeně klenuté, se styčnými lunetami.