Frühweinovský dům

Řadový dům protáhlého obdélného půdorysu na rozlehlé, obestavěné parcele nepravidelného tvaru. Jednopatrové uliční průčelí do ulice Na Slupi je zčásti zakryté drobnou přístavbou, probíhá v délce tří okenních os. Okna 2. a 3. osy jsou slepá. Meziokenní plochy člení liseny. Přízemí odděluje kordonová římsa, průčelí ukončuje profilovaná korunní římsa. Střecha přední části je mansardová. Průčelí do Horské ulice je desetiosé, rozlišené na dvě části. První pětiosá je krytá sedlovou střechou s velmi nízkým přízemím, s okny vybavenými diagonálně provlékanou mříží, druhá okenní osa je slepá. Dvůr je tvořen panelovou příjezdovou cestou, ohraničenou zprava ohradní zdí, s vjezdovou bránou z ulice Na Slupi. Za zdí, v těsném sousedství, navazuje další novodobá zástavba. Rušivě se uplatňují zejména výrazně naddimenzované novostavby v horní části svahu. Plocha nádvoří u dotčeného objektu je částečně pokrytá náletovou zelení, v horní části se vzrostlými stromy. Přízemí domu ze strany dvora je již na úrovni terénu. Okna jsou dochovaná dřevěná, špaletová. V poslední ose jsou rovněž dochovány kazetové dřevěné dveře. Fasáda s bosáží je při levém nároží zkrácena, s dvojicemi pilastrů v patrech, všechna okna jsou umístěna ve vpadlých polích. Fasáda ve dvorní části je opravená, omítnutá, v ostrém kontrastu s fasádou do ulice Horské. Kamenné sklepy pod celým půdorysem budovy jsou zaklenuty valenými klenbami. Přízemí je zaklenuto převážně valenými klenbami s pětibokými výsečemi. Dvorní trakt přízemí a patro jsou plochostropé, některé stropy s fabiony. Prostor v 1. patře je částečně novodobě přepříčkován (využití na kanceláře, část prostor dnes nevyužívána). Krov hlavní budovy je mansardový s námětky, sedlový, valbový, krytina tašková. Mladší (zadní) polovina objektu má krov vaznicový, střecha sedlová, krytina rovněž tašková.