hamr "Hořejší lub"

1) hamr 2) náhon Zděná omítaná přízemní budova byla vystavěna na obdélném půdorysu v těsném sousedství hráze Huťského rybníka. Ve štítě je 1 sdružené okno s mříží. Krov je novodobý. Střecha sedlová, kryta šindelem, navýšena dřevěnou nástavbou s okny. Na bočním průčelí směrem k rybníku jsou tři vikýře se sedlovou stříškou krytou šindelem. Ve štítové fasádě je vstupní portál s kamenným ostěním, uzavřený půlkruhovým záklenkem. Kamenný portál ve vrcholu s klenákem. Vstupní vrata jsou dvoukřídlá. K JV straně budovy příléhá náhon přivádějící vodu dřevěným korytem (vantroky) z rybníka na vodní soukolí pohánějící hamernická zařízení jako jsou kladiva různých velikostí nebo válcovací stolice. V interiéru se dochoval kvalitní soubor slohového zařízení, především větší i menší kladiva soustředěná hlavně podél JV strany objektu, kde navazují přímo na vodní kola. Pohyb vodních kol je převáděn transmisemi i na protilehlou stranu interiéru, kde voda pohání několik dalších hamernických kladiv a další strojní zařízení. Kolem objektu je kamenná zeď. Vodní kanál – náhon, kterým odtéká voda od hamru, představuje dochovanou část historického vodního díla, které sloužilo jako zdroj energie pro jednotlivé provozy místních železáren. Koryto vodního kanálu je zachováno v autentickém stavu s kvalitní parkovou úpravou břehů. Vodní dílo se významně podílí na urbanistickém řešení východní části obce Dobřív, kde vytváří klidovou zónu.