hospodářská budova

Hospodářská budova je zděný objekt na protáhlém obdélném půdorysu, v patře stavebně propojena s budovou fary (viz plány z doby výstavby). Osmiosé severovýchodní průčelí člení kromě okenních či dveřních otvorů lizény, umístěné mezi osami třetí a čtvrtou zleva, čtvrtou a pátou zleva a sedmou a osmou zleva. V ose první zleva je okenní otvor s novodobým nečleněným oknem ve špaletě, v následující ose pak dveřní otvor s novodobými jednokřídlými dveřmi a nízkým nadsvětlíkem s jednou řadou luxferů. V ose třetí zleva je širší dveřní otvor s dvoukřídlými prkennými vraty, v další ose vysoký a široký dveřní otvor s dvoukřídlými prkennými vraty. V ose páté zleva je dvoukřídlé okno ve špaletě, zabezpečené mříží, v ose šesté zleva nižší široký dveřní otvor. V následující ose je obdélný okenní otvor, dole zazděný, v horní části zakrytý deskou a konečně v ose osmé zleva (tj. pravé krajní) je vysoký široký otvor, nahoře ukončený mírným segmentovým obloukem. V otvoru jsou dvoukřídlá prkenná vrata. V horní části stěny, oddělené římsou, jsou otvory do polopatra či půdního prostoru. V osách druhé a šesté zleva je stěna vyvýšená do vikýře, v němž je umístěný podávací otvor. Hořejšek vikýřů je uprostřed zvlněný, korunu zdiva kryjí tašky. Ve zbývající osách polopatra jsou obdélné, na šířku orientované okenní otvory (nad krajní pravou osou jsou dva vedle sebe). V severozápadním průčelí jsou dva otvory. V dolní části stěny je to okenní otvor na levé straně a nahoře pak podávací otvor s prkennými dvířky – na straně pravé. Fasádu zakončuje trojúhelný štít, do nějž horní částí podávací otvor zasahuje. K hospodářské budově je na této straně napojena severozápadní zeď stodoly. V jihozápadním průčelí je pět okenních otvorů (? – fasáda je částečně zakrytá zelení). Otvory první a druhý zprava jsou zčásti zazděné, zbytek vyplňují luxfery. Třetí a čtvrté zprava je dvoukřídlé okno, zabezpečené mříží. Objekt má sedlovou střechu, krytou bobrovkami. Na severovýchodní straně jsou ve střeše symetricky rozmístěná tři volská oka.