hospodářská budova

Objekt na obdélném značně protáhlém půdorysu s delší osou orientovanou ve směru východ-západ. Objekt kryje sedlová střecha s hřebenem rovnoběžným s delší osou objektu, která je dělena štíty do třech částí, jimž odpovídá i členění budovy. Jižní průčelí východní třetiny je prolomeno na východě trojicí obdélných, na výšku položených, okenních otvorů s okny dělenými do kříže. Směrem k západu následuje dvojice obdélných dveřních otvorů a dále čtvercový okenní otvor. Jižní průčelí střední části je členěna čtveřicí obdélných arkád se segmentovými záklenky, které jsou, s výjimkou té západní, slepé. Celou západní arkádu vyplňují dvoukřídlá dřevěná vrata. Druhou arkádou od východu prostupuje sdružený okenní otvor sdružující dva mírně obdélné, na šířku položené, okenní otvory s kamenným, jednoduše okoseným, ostěním. Třetí osou od východu prostupuje obdélný dveřní otvor s dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, na západ od něhož je prolomen drobný obdélný otvor okenní. Ve čtveré arkádě jsou umístěny dva okenní otvory. Nad patami segmentů arkád se nacházejí kruhové větrací otvory. Do osy jižní střešní roviny střední části je umístěn nakládací vikýř s lichoběžným štítem a sedlovou střechou s polovalbou. Vikýř je prolomen obdélným nakládacím otvorem. Jižním průčelím západní třetiny prostupuje šestice čtvercových okenních otvorů se segmentovými záklenky, s výjimkou nejzápadnějšího otvory jehož záklenek je již zřícený. Tato třetina postrádá již celou střechu. Střechu pokrývá pálená bobrovka.