hospodářská budova u čp. 97

Samostatně stojící dům čp. 97 je situován přibližně uprostřed sev. fronty náměstí, vzadu vlevo za domem na záp. straně mírně k J se svažujícího keři a křovím zarostlého dvora je umístěno hospodářské stavení. Obytný jednopatrový dům obdélného půdorysu, orientovaný delší okapovou stranou do náměstí, je završen sedlovou asymetricky nasazenou střechou, krytou diagonálně kladenými čtvercovými eternitovými šablonami. Přízemí domu je vyzděno převážně z lomového kamene, patro, v zadní části proti přízemku zúžené, je hrázděné, dřevěná trámová konstrukce má hliněnou, kamennou a částečně cihelnou výplň. Plocha zdiva je pokryta souvislou hladkou vápennou monochromní sytěokrovou omítkou, hrázděná konstrukce je patrna pouze na vých. štítové stěně pod porušenou omítkou. Oba trojúhelné střešní štíty jsou svisle bedněné. Již. do náměstí obrácené průčelí o pěti osách bylo původně přepásáno profilovanou pásovou římsou, která zanikla, stejně jako rámující ploché okenní šambrány, při úpravách budovy po r. 1945. Okraje fasády rámují vertikální lizénové pásy. Okenní otvory se dochovaly v původní velikosti (s výjimkou střední osy, v níž byl původně krámský vchod), okna v patře jsou rozvržena v nepravidelném rytmu. Vchod do domu je od S ze dvora. (Pokračování popisu na DL.) Hospodářská jednopatrová nevelká budova obdélného půdorysu, orientovaná delší osou ve směru S-J kolmo na obytný dům, stojí dnes samostatně oddělena úzkou uličkou od domu, s nímž byla původně pravděpodobně stavebně spojena. Stavení je v přízemí vyzděno z lomového kamene, patro je hrázděné s hliněnou a převážně dřevěnou, jen z malé části také cihelnou nebo kamennou výplní. V hrázděné konstrukci je vyříznuto několik malých obdélných okének v trámkových zárubních. Přízemí obsahuje dva poměrně malé, navzájem propojené chlévy, zaklenuté obdélnými cihelnými plackami. Do chlévů vede ze dvora jediný pravoúhlý vchod, opažený trámovými, dnes vyvrácenými zárubněmi. V sev. části přízemku je kolna, krytá trámovým stropem s prkenným záklopem. Pravoúhlý vchod do kolny má trámové zárubně a jednoduše profilovaný nadpražní překlad. Do patra stoupalo strmé dřevěné žebříkové schodiště, které se již zřítilo. V patře, dnes nepřístupném, byla sýpka, přepažená pravděpodobně do dvou komor a v zadní části stavby seník, rozdělený do dvou nízkých podlaží. Sedlová střecha je pokryta eternitovými na koso kladenými šablonami, nad zadní sev. částí objektu byla střecha při nedávné "opravě" snesena a nahrazena nízkou provizorní velmi chatrnou pultovou střechou, pobitou lepenkou. V r. 1986 byl navržen na prohlášení za kulturní památku dům s hospodářskou budovou jako celek. Z nepochopitelných důvodů bylo za památku prohlášeno pouze hospodářské stavení, třebaže nezpochybnitelnou památkovou hodnotu má i vlastní dům.