hotel a kino Flora

Hodnotná, monumentálně koncipovaná budova meziválečného období s výrazným architektonickým členěním a rytmizací fasád. Palác vytváří čelo celého bloku, a byť jde o jediné čp. je rozdělen do dvou provozních objektů, což prozrazuje i mírně odlišné tvarosloví fasády. Působivá jsou obě zaoblená nároží. Směrem do Vinohradské palác mírně ustupuje, čímž vzniklo volné prostranství, které nechá vyznít monumentalitu budovy. Oblé nároží zde graduje dvěma ustupujícími patry nad korunní římsou, jeho jedinou okenní osu lemují po obou stranách rámce z mléčného skla završené čtvercovými hodinami. Při štítové stěně sousedního domu je vytažen patrový rizalit kavárny, rovněž se zaobleným nárožím, na jehož ploché střeše je terasa. Patrový parter se výrazně odlišuje od zbylé plochy domu - širokou plochou římsou, v přízemí širokými výkladci, v patře s typickými francouzskými okny kavárny. Hlavní vstup je situován do Orlické ulice (byť dříve byl vstup i přímo z nároží a samostatně i do rizalitu kavárny). Část domu při Přemyslovské ulici je o ustupující patra nižší, okna posledního patra nad průběžnou římsou půlkruhově zaklenuta, v parapetech 3. a 4. patra se objevují dekorativní kruhové štuky. na nízké valbové střeše přistavena řada vysokých zaklenutých vikýřů s plechovou krytinou. V interiéru zůstala dochována řada prostor s původním členěním a výzdobou umělecko řemeslnými prvky. Objekt byl postaven podle plánů architekta A. Krofty ve dvou etapách v letech 1926 a 1932 podle jednotného architektonického záměru. Předmětná stavba je významným dokladem historického vývoje zástavby v žižkovské lokalitě. Jedná se o monumentální prostorovou kompozici s dochovaným původním členěním, zachovalým i po rekonstrukci. Jedná se o nárožní dům s fasádami do ulic Přemyslovské, Orlické a Vinohradské se dvěma zaoblenými nárožími. Hlavní fasáda je 14osá, v levé části nad přízemím pětipatrová, v pravé sedmipatrová, s oběma posledními patry stupňovitě ustupujícími. První patro je odděleno odstupněným kordónovým pásem římsy, fasáda nad ním je ve 2. až 4. patře spojena při nárožích a ve středu fasády širšími vystupujícími vertikálními pásy, končícími u profilovaného římsového pásu nad 4. patrem. Okna v pravém nároží jsou lemována jako sdružená společným obdélným orámováním.