hotel Centrál

Objekt hotelu Centrál se nachází na náměstí TGM v uliční frontě na jižní straně, dominantní budova města. Stavba vystavěná na obdélném půdorysu, 1. NP se zvýšeným patrem ukončeným profilovanou římsou, ve střeše štítové vikýře v postranních osách. Střecha objektu sedlová. Přízemí stavby s podloubím se zrcadlovými kazetami je vyneseno šesti kvádrovými sloupy s patkami a plochými hlavicemi, sloupy jsou po obvodu zdobeny pásovou rustikou. Hlavice sloupů ukončeny průběžnou profilovanou parapetní římsou, středová osa objektu s balkónem nad parterem na segmentových konzolách. Průčelí stavby ve směru do náměstí je děleno pěti vertikálními osami, které jsou odděleny pilastry, patka pilastrů se zrcadly, dříky s kvádrováním ve štuku, hlavice s oplechovanými římsami zdobenými maskarony, štítky a čabraky. Okenní otvory v 1. NP a zvýšeném patře jsou rytmicky řazeny, v postranních osách jsou okna sdružená a segmentově zakončená, v osách uprostřed dělena na tři díly v 1. NP, ve zvýšeném patře opět s vrchním segmentem. Dřevěné rámy a okenní křídla s profilací, kovovými kličkami a závěsy jsou zdobena dřevěnými příčlemi. Zábradlí balkónu kovové, s vegetativním motivem a kovovými terči. Okolo oken zdobné šambrány, bohatě zdobené parapetní výplně s nadokenními římsami a rostlinnými motivy, křivky ve štukové omítce okrové barvy. Nádvorní část objektu ve směru do ul. Na Tržišti, bez výzdoby.