hotel Labská a Grand

Řadový dvoupatrový dům se sedlovou střechou s vikýřovými okny v podkroví. Součást Grandhotelu a blokové zástavby dle regulačního plánu. Dispoziční trojtrakt, přízemí a suterén rozšířeny do dvora, kde je společenský sál. Stavba cihelná, omítka břízolitová, oplechování arkýřových oken a přilehlé části střechy měděným plechem. Dům nemá vlastní schodiště a je provozně zcela napojen na původní hotel čp.295. Pětiosá uliční fasáda je členěna vertikálně lizénami a horizontálně plochými podokenními římsami. Lizény na úrovni podokenní průběžné římsy v 1.patře ukončeny pískovcovými maskami podle návrhu J.Štursy. Čtyřkřídlá okna s jednoduchým orámováním v omítce. Při členění fasády byl použit charakteristický kompoziční prvek prof. Kotěry - ustupující obvodová zeď v jednotlivých patrech v kombinaci se svislými lizénami probíhajícími přes dvě podlaží. Omítka břízolitová v přírodní barvě. Výrazná hlavní římsa odděluje spodní část od střechy s dvoukřídlovými vikýřovými okny. Půlválcové stříšky vikýřů a zkosené části střechy oplechovány. Střecha kryta šedými eternitovými šablonami. Dvorní fasáda má 5 okenních os, okna shodná s ul.fasádou. V patrech okna čtyřkřídlová, vikýřová okna dvoukřídlová. Tvar vikýřů stejný jako v uličním průčelí. Omítka vápenná štuková bez dekorativních článků. Od doby realizace došlo k řadě změn ve funkčním využití místností a ke značným stavebním úpravám. V hotelové části bylo původně 30 pokojů, v současné době jsou prostory v 1.patře využívány ke kancelářským účelům. Původní točité schodiště na konci střední chodby mezi 2. a 3. patrem bylo zrušeno a konce chodeb stavebně upraveny. Společenský sál byl v r. 1913 adaptován na kino podle návrhu stav. J. Novotného. V souvislosti s tím byl zřízen v čelní budově další vstup a v pravé části změněna dispozice přízemí. Ke změně příček došlo ve všech podlažích hotelové části. Dále bylo zrušeno schodiště ze suterénu do přízemí a snesena markýza nad vchodem. Původní dekorativní výzdoba stěn, balkonů a sloupů Palmové zahrady byla zčásti odstraněna nebo zjednodušena.