hrad Kámen

Jádro hradu, ležící na vrcholu skalního výchozu, je tvořeno komplexem budov uspořádaných do obdélníka o rozměrech cca 40 x 25 m, ze západu pak navazuje další budova (cca 15 x 5 m). Na jihu hradního jádra se nachází čtyřhranná věž, předhradí, jehož některé budovy se zachovaly dodnes (např. jižní vstupní brána), bylo situováno z jihu a východu jádra. Velký lichoběžníkový západní palác a východní vstupní části neuplatňují na vnějších průčelích výraznější historické architektonické detaily, průčelí jsou hladká. Silueta hradních převahou valbových či zvalbených střech je sice poněkud hmotově a výškově rozrůzněná, převažuje však ve srovnání se stavem z doby rytiny Heberovy (1847) zcelující tendence. Hrad postrádá dominantní článek. Měl zajímavou gotickou dispozici s podélným jádrem. V jeho severovýchodním rohu předstupuje vstupní věž, nádvoří bylo obestavěno třemi křídly, východním (jižně vstupní věže), jižním, které sahalo až k mohutné hranolové věži vystupující z obrysu hradu do předhradí a hlavním severním křídlem – hradním palácem. Jihozápadní roh vlevo od velké síně je čtvrtkruhově zaoblen. K východní straně nádvoří bylo nezbytně dodatečně připojeno západní protáhlé lichoběžné stavení. Z uvedených křídel se však žádné neuplatňuje svým nadměrným průčelím. Doplněním zástavby a vloženým křížově zaklenuté chodby na třech stranách i po východní straně vystupujícím hlavním schodištěm, bylo nádvoří mimořádně zúženo a vytvořeny dva samostatné prostory. Severní křídlo obsahuje nad sklepy v přízemí čtyři skoro čtvercové místnosti klenuté křížově a valeně a v patře dlouhý sál částečně s trámovým stropem. Jižní věž obsahovala v přízemí hladomornu. V přízemí vedle věže je lomený portál. Nejvíce architektonických detailů zbývá ze západního protáhle lichoběžníkového paláce, původně proti hradnímu jádru uzavíratelného padacím mostem. Přízemní prostor osvětlovala úzká hrotitá okénka dovnitř jednostranně špaletovaná, v prvním patře obdélná okna s okoseným ostěním, kde jsou i kamenné konsoly prevetu. Na vnitřní straně jsou v okenních výklencích vloženy sedačky. Novodobé trámové stropy. Lomený portálek vedl v západní zdi přízemí do přilehlé bašty. Podstatně zasáhla do architektonického organismu hradu renesance, jež vložila do některých prostorů nové klenby a významně zahustila i zastavění nádvoří. Raně barokní úpravu zachycující hlavní vstupní portál z roku 1673 a další doklady v hradních interiérech. Architektonicky zajímavá byla neogotická přestavba z 60. let 19. století, jejíž projevy přežily jen z menší části. Hrad kámen se rozkládá na velmi zajímavém žulovém útvaru, silně promíseném asbestem, který vyčnívá s širokého rulového území. Býval již v roce 1222 župním hradem. Majitelé se často měnili a poznamenávali stavbu různými úpravami, takže z původního hradu dnes zůstali pouze sklepy, základy a starý palác. Po zrušení hradebního opevnění došlo postupně k úpravě okolí, které před hradní budovou končí jako klasicistní zahrada s množstvím romantizujících prvků. V další části využívá přirozeného kamenného masivu jako rozsáhlého alpína. Současný stav celé zahrady je v docela dobrém stavu neboť v sedmdesátých letech minulého století proběhla revitalizace, která se opětovně chýstá v současnosti.