hrad Obřany

Lokalita se nachází na ostrém ostrohu vybíhajícím z masivu Hádů do údolí Svitavy a nad Těsnohlídkovým údolím. Zbytky zdiva téměř neznámého hradu odkryl archeologický výzkum A. Kříže a L. Konečného. Dispozice hradu je dvojdílná. Za prvním, asi 12 m širokým příkopem se rozkládá zhruba obdélné předhradí (40x35 m). Možná bylo smíšené konstrukce, neboť jeho jižní bok podepírají základy tarasní zdi. Prostřední pruh je přirozeným tvarem terénu mírně zvýšen. Z něho vedl přes 8 m široký příkop most, který se opíral o polopilíř vystupující před parkánovou zeď, v níž byla prolomena brána. Také zadní hrad byl v jistém smyslu dvojdílný. Přední část tvoří rozšířený a v oblouku rozepjatý parkán, v němž se na severu nacházejí zbytky dvou stavení. Od jádra nebyl přední díl oddělen příkopem a zjištěná, rozměrnými kameny štětovaná cesta vedla až k bráně. Proto nebyla zapotřebí vpadlina pro svoditý most, o čemž svědčí i vykopané patky portálu. Hradní jádro mělo přibližně půdorys tvaru lichoběžníka (42x20-27 m) se zalamovaným ukončením na opyši ostrožny. Do čelní, asi 2 m silné zdi byl vedle brány vetknut okrouhlý bergfrit o průměru 10 m a vnitřním prostoru 3,5 m. Přímo v kontaktu s ním byl podsklepený trojprostorový palác, jenž se táhl podél jižní hradby. Věž a palác navíc spojoval hranatý, snad schodišťový přístavek. Druhé, patrně provozní stavení stálo při severní obvodové hradbě a do jeho západního oddělení byla zakomponována šachtová cisterna. Její 2 m silný vnější plášť byl zvenku izolován jílem, mezikruží mezi jímací šachtou vyplňoval filtrační písek. Chráněná plocha lokality je 4992 m2.