hradiště, archeologické stopy

Akropole raně středověkého hradiště zaujímala jádro obce Stará Boleslav v okolí kostela sv. Václava. Na povrchu dnes nejsou patrné žádné relikty. Hradiště bylo vybudováno v 10. stol. a je známo z písemných pramenů - roku 935 zde byl zavražděn Sv. Václav. Archeologické výzkumy většího rozsahu na hradišti proběhly až v 80. a 90. letech 20. stol., bylo při nich doloženo opevnění kamennou hradbou budovanou na maltu. V raném středověku na akropoli stály tři kostely (sv. Václava, na místě staršího Kosmy a Damiána, sv. Klimenta a archeologicky odkrytý kostel, kolem kostelů byla prozkoumána pohřebiště). Severovýchodně od akropole se rozkládalo předhradí.