hradiště Butovice

Výšinné sídliště Butovice je situováno na ostrožně nad Dalejským potokem. První vrchol prožívala lokalita v pozdní době kamenné, období řivnáčské kultury (kolem 3000 př. K.). Kromě nálezů keramiky jsou významné hojné nálezy kamenné industrie, svědčící o místní produkci. Druhé výrazné období představuje slovanské osídlení. Tehdy tu bylo vybudováno opevnění z kamena (vápence) a hlíny, které ostrožnu obklopovalo po obvodu. Dvě linie valů, dodnes viditelné, ji oddělovaly od okolního terénu. Vrchol slovanského osídlení spadá do 9. století, nechybí však nálezy, dovolující datovat jeho počátky ne konec 8. století a zánik hradiště na přelom 9. a 10. století. Celá osídlená plocha přesahovala 9 ha. Kulturní vrstvy jsou dnes zachovány v mocnosti asi 40 cm. Ostrožna s přilehlými svahy zaujímá plochu 79 ha 23 arů.