hradiště Slavníkovská Libice

Hradiště leží v rovinatém terénu v místě uměle vytvořeného soutoku Cidliny s Labem. Podle v okolí dochovaných reliktů říčních ramen a výsledků přírodovědných výzkumů bylo hradiště původně obklopeno a chráněno rameny řeky Cidliny. Hradiště je dvojdílné a zaujímá dvě nad okolní terén mírně vyvýšené terasy spojené krčkem. Akropole hradiště se rozkládá na Z od intravilánu dnešní obce, její vymezení je v terénu dobře patrné, po obvodu je akropole lemována nízkým valovým tělesem, pozůstatkem raně středověké obvodové hradby. S předhradím je akropole spojena úzkou šíjí směrem k předhradí se nálevkovitě rozšiřující. Předhradí je dnes souvisle zastavěno a tvoří jádro obce Libice. Hradiště se těší soustavnému zájmu archeologů od konce 19. stol., výzkumy se zaměřily na akropoli i prostor předhradí, ozřejmily strukturu opevnění hradiště i jeho vnitřní zástavby (včetně domů, sakrálních staveb a pohřebišť). Počátky slovanského hradiště je možno hledat v 9. stol., vrcholné období Libice nastává po polovině 10. stol., kdy se hradiště stává sídlem rodu Slavníkovců. Z této doby pocházejí zbytky palácové a sakrální stavby objevené archeologickým výzkumem ve středu V části akropole, jejich půdorys je dnes v terénu vyznačen. Ostatní archeologické objekty dnes nejsou na povrchu terénu patrné. Předmětem ochrany je hradiště a předhradí (podstatná část dnešní obce).