hřbitovní kaple sv. Barbory

Na hřbitově jižně od farního kostela sv. Mikuláše volně stojí nevelká kaple téměř čtvercového půdorysu krytá sedlovou střechou. Nároží kaple jsou zpevněna dvojdílnými opěráky; vyššími, vystupujícími z bočních průčelí, ukončenými pultovými zalomeními a převýšenými pilířky a na ně kolmo nasazenými opěráky nižšími, ukončenými pultem, které vystupují ze vstupního a zadního průčelí. Vstupní průčelí kaple je prolomeno pravoúhlým vstupem lemovaným nahoře, v nadpraží a navazujících bočních partiích, zalamovaným pásem z režných cihel. Průčelí je završeno štítem akcentovaným širokou římsou proťatou ve vrcholu mohutným, hrotitě ukončeným klenákem. Do plochy štítu je vložena kamenná reliéfní deska, jejíž obdélné centrální pole je rámováno šikmými špaletami a dole konvexně konkávně tvarovanou parapetní římsou. Centrální výjev zachycuje vysoký reliéf ukřižovaného Krista na skalnaté Golgotě umístěné do stylizované architektury tvořené půlkruhovou arkádou s cvikly dekorovanými okřídlenými hlavičkami. Na vertikálních špaletách se nachází v naznačených mělkých nikách vlevo vysoký reliéf Bolestné Panny Marie doplněný výše KAPITÁLNÍM nápisem: PANNA / MARIA//, vpravo sv. Jana Evangelisty s nápisem: SWATY / IAN//, oba na konzolách tvaru obráceného kuželu. Horizontální špaleta nese uprostřed reliéf Ducha svatého v oblačné scéně doplněný po stranách nápisem: DVCH SWATY//. Do parapetní římsy je vysekán trojřádkový nápis: LETHA PANIE 1640 / IA IOZEF BERTONI K__EN_ ZNOW IWSIDAL / SEM TOTO VDIELAT __ PAMATKV IEZV KRIS.//. Korunní římsy bočních průčelí a štít zadního průčelí jsou lemovány cihlovým zubořezem. Zadní průčelí kaple je prolomeno centrálně umístěným hrotitě zaklenutým otvorem. Interiér kaple je zaklenut křížovou klenbou. Zdivo kaple je cihlové s výjimkou kamenné podezdívky, na střeše je plená krytina – bobrovka.