hřbitovní kostel sv. Michaela

Hlavní vstup do areálu i do kostela je z jižní strany z ulice Michalská. V JZ rohu areálu hřbitova se nachází márnice obdélného tvaru s předstupujícím vchodem, kde vlastní prostor márnice je plochostropý. Centrální kostelík sv. Michala se nachází na jihu areálu, jehož jižní průčelí tvoří hranici areálu. Kostelík s kryptou na eliptickém půdorysu má hlavní prodlouženou osu zakončenou na severu polokruhovým presbytářem a symetricky k jihu je polokruhová kruchta s vchodem. Na východní a západní straně je přistavěn pětiboký přístavek sklenutý konchou dělenou dvěma pasy, z nichž jeden slouží jako sakristie. Centrální loď je vymezena mohutnými pilastry dvakrát lomenými, na které dosedá mohutná profilovaná římsa, která obíhá celý prostor kostela. Loď je zaklenuta kupolí s lucernou dosedající na pendantivy. Polokruhový presbytář i kruchta jsou sklenuty konchou dělenou dvěma pasy na tři části. Podkruchtí se do lodi otevírá stlačeným segmentovým obloukem a je sklenuto konchou dělenou dvěma pasy na tři části. V JV rohu kostelíka jsou umístěny vřetenové schody na kruchtu, dále do hranolových věžiček a k hambalkovému krovu s ležatou stolicí. Exteriér: Vstupní jižní průčelí je jednoosé a je ukončeno širokou profilovanou, prejzy krytou římsou, která obíhá celou hmotu kostela. Nad římsou se zvedá volutový trojúhelníkem zakončený štít, zdobený profilovanou horní římsou a se štukovým erbem v ploše štítu. Po stranách štítu jsou hranolové věže s plechovými jehlancovými helmicemi. Věžičky jsou lemovány vpadlými poli a v ploše fasády jsou prolomena polokruhová okna s vrcholovým a postraními štukovými klenáky. Celé průčelí je v nárožích lemováno plasticky dekorativními rustikovými pilastry se zdobnými hlavicemi. Mezi rustikovým nárožím a portálem jsou vpadlá štuková pole se zaoblenými rohy v jejichž ploše je prolomeno okno ve tvaru kvadrilobu se štukovým lemováním. V ose průčelí je prolomen výrazně profilovaný portál zakončený bohatě profilovanou supraportou trojúhelného tvaru. Po stranách portálu jsou pilastry se zdobnými hlavicemi, nad nimi úseky kladí, které nesou trojúhelnou supraportu. V ploše supraporty je kartuš se šternberskou osmicípou hvězdou. Nad portálem v ose průčelí je polokruhové okno, které je lemováno vrcholovým a dvěma postraními klenáky, lemováno ostěním s ušima a kapkami v dolní části a s bohatě profilovanou přímou nadokenní římsou. Fasády lodě, polokruhového závěru a bočních přístavků jsou členěna lizénovými vpadlými poli. Závěr kostela je prolomen třemi polokruhovými okny v široké špaletě se štukovým lemováním s kapkami. V ose závěru je umístěn okenní otvor v segmentovém záklenku osvětlující kryptu pod presbytářem. Stěny lodě členěny polokruhovým oknem děleným na třetiny se štukovým lemováním s kapkami a dvojicí oken ve tvaru kvadrilobu se štukovým lemováním. Boční východní a západní přístavky členěny lizénovými vpadlými poli, kde v ploše polí jsou oválná okna v široké špaletě a ve východním přístavku (sakristii) dveře se štukovým lemováním a s polokruhovým nadsvětlíkem. Loď zastřešena kopulí vrcholící osmihrannou plechovou lucernou s opěrkami. Polokruhový závěr kostela zastřešen valbovou střechou. Boční přístavky jsou zastřešeny polovalbovou střechou. Hranolové věžičky zakončeny plechovými jehlancovými helmicemi. Všechny střechy jsou kryty prejzovou krytinou. Interiér: Hlavní vstup do kostela z jižní strany portálem zakončeným supraportou, kde pravoúhlé dvoukřídlé rámové dveře v kamenném ostění uchycené na trnech pomocí horizontálního kování zakončeného dvojicí spirál. Zámek krabicový s letopočtem 1856 a s malou kličkou. Dveře v segmentovém rozšířeném záklenku. Eliptický půdorys lodě je vymezen mohutnými pilastry dvakrát lomenými na které dosedá mohutná profilovaná římsa se zubořezem, která obíhá celý prostor kostela. Pilastry dosedají na abakusové lomené patky a hlavice je tvořena krátkými profilovanými úseky kladí. Loď je zaklenuta kupolí s osmibokou lucernou dosedající na pendantivy, které jsou zdobeny štukovými ornamenty, girlandy a květinovými ozdobami. Podlaha v celém kostele ze čtvercových cihelných dlaždic. Východní a západní stěna lodě je členěna dvěma architektonicky pojednanými nikami a to vždy po straně bočního oltáře. Nika má polokruhové ukončení sklenuté konchou s mušlovým designem. Nika dosedá na konzolu ve tvaru obráceného jehlanu s profilovanou římsou a nad nikou je bohatě profilovaná rovná římsa. Mezi nikou a římsou je vpadlé štukové pole se zaoblenými konci. V nikách jsou umístěny sochy svatých. Východní stěna s bočním oltářem sv. Floriána a v nikách socha sv. Jana Křtitele a socha sv. Karla Boromejského. Západní stěna s bočním oltářem sv. Rozálie a po stranách v nikách socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Ignace. Nad nikami jsou okna ve tvaru kvadrilobu v širokém segmentovém záklenku a se zešikmeným parapetem. Okna v dřevěném rámu. Západní a východní stěna lodě je nad mohutnou římsou prolomena polokruhovým okenním otvorem, který je dělený na tři části. Okno v dřevěném rámu, v širokém segmentovém záklenku. Na jihu je do lodi otevřena kruchta, jejíž podkruchtí se otevírá segmentovým stlačeným obloukem a vlastní kruchta v patře polokruhovým obloukem. Zábradlí kruchty zděné. Prostor podkruchtí je sklenut konchou dělenou dvěma pasy na tři části a podlaha je z cihelné čtvercové dlažby. Pronikem polokruhového a obdélného půdorysu vznikly v rozích podkruchtí samostatné prostory se zkosenými vstupními stěnami. JV stěna je prolomena štukovým sedlovým portálem, kde jsou osazeny rámové dveře zavěšené na trnech pomocí esovitého barokního kování. Rámové jednokřídlové dveře mají na lícové straně dvě vpadlá pole. Za dveřmi je umístěno vřetenové schodiště vedoucí na kruchtu a do věží. JZ stěna je rovněž prolomena štukovým sedlovým portálem, ale bez dveří. Za portálem je otevřený trojúhelný prostor s rovným stropem a podlahou z cihelné dlažby. Na severu se do lodi otevírá převýšený polokruhový prostor presbytáře sklenutý konchou dělenou dvěma zdobenými pasy, kde klenba dosedá na mohutnou profilovanou římsu se zubořezem. Klenba presbytáře je prolomena třemi polokruhovými okny v polokruhovém širokém záklenku a se zešikmeným parapetem. Okno v dřevěném rámu, děleno svislou příčlí na polovinu. Podlaha z cihelné dlažby je zvýšena o jeden stupeň oproti podlaze lodi. Na východní a západní straně je přistavěn k presbytáři pětiboký přístavek, který se do presbytáře otevírá štukovým portálem s rámovými dveřmi. <<ODRADKUJ>> Západní pětiboký přístavek slouží jako sakristie a vstupuje se do ní z presbytáře rámovými dvoukřídlovými dveřmi zavěšenými na trnech pomocí horizontálního kování se srdčitým zakončením. Dveře z lícové strany vykládané s dřevěnými profilovanými vpadlými poli, se zámkem na ozdobném štítku s otevřenou mechanikou. Dveře jsou v segmentovém záklenku. Prostor zaklenutý konchou dělenou dvěma pásy a podlaha z cihelné dlažby. Závěr přístavku je členěn polokruhovými nikami, v nichž jsou ve dvou prolomena oválná okna s mříží v exteriéru. Okno zasklené do ocelového rámu. Podél jižní stěny vedou schody s dřevěnou stupnicí a s cihelným základem na kazatelnu. Dveře na kazatelnu svlakové uchycené na trnech pomocí horizontálního pásového kování. Nad schodištěm segmentová klenba. Východní pětiboký přístavek je stejný jako západní, pouze uprostřed závěru je v polokruhové nice umístěn dveřní otvor s polokruhovým skleněným nadsvětlíkem. Dvoukřídlé rámové dveře jsou uchyceny na trnech pomocí horizontálního kování se srdčitým ukončením. Zámek krabicový s klikou. Vstupní dveře z presbytáře jsou dvoukřídlé rámové s vpadlými poli, uchycené na trnech pomocí barokního rozvalinového kování. Dveře mají krabicový zámek s kličkou a uprostřed dveřního křídla je malý obdélný prosklený otvor. Vřetenové schodiště s dřevěnými stupnicemi vedoucí na kruchtu je umístěno v JV prostoru podkruchtí. Z dřevěné podesty je přístup do prostoru kruchty, která je na polokruhovém půdorysu a otevírá se do lodi polokruhovým obloukem dosedajícím na mohutnou profilovanou římsu se zubořezem, obíhající celý obvod kostela. Podlaha kruchty je z cihelné dlažby a je zaklenuta konchou dělenou dvěma pasy. Zábradlí kruchty zděné s dřevěným parapetem. V jižní stěně je převýšené okno v polokruhovém širokém záklenku bez parapetu, které přetíná profilovanou římsu. Okno v dřevěném rámu, děleno na šestiny. V JZ zkosené stěně je opět štukový portál a za ním malý trojúhelný plochostropý prostor, stejný jako v podkruchtí. V jižní stěně okno ve tvaru kvadrilobu v segmentovém záklenku a s rovným parapetem. V JV stěně je rovněž štukový portál se svlakovými vstupními dveřmi uchycenými v ostění na trnech pomocí horizontálního kování a za nimi pokračuje vřetenové schodiště z podkruchtí do věží. V jižní stěně rovněž okno ve tvaru kvadrilobu v segmentovém záklenku a s rovným parapetem. Z kruchty po vřetenovém schodišti s dřevěnými stupnicemi do věží, které jsou otevřeny do krovu. Krov je tvořen vlastní krovovou konstrukcí věže a se zavětrováním ondřejskými kříži podél východní a západní stěny. Obvodové stěny lodě jsou prolomeny polokruhovým okenním otvorem. V západní stěně je otvor pro vstup do krovu. Krov hambalkový s ležatou stolicí, s odsazenou rozpěrou a plátovanými pásky, které vedou z ležatého sloupku přes rozpěru do hambalku, kde se stýkají na ostřih.